Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Władze gminy

 

Brak opisu obrazka
      Burmistrz – Dorota Przysiężna - Bator

       Została wybrana na to stanowisko w wyborach samorządowych 21 października 2018 r.

       Burmistrz wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych przepisach

       określających status Burmistrza.

 

       Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

        - kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Miejskim;

        - reprezentowanie Gminy i jej urzędu na zewnątrz;

        - przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał;

        - wydawanie zarządzeń oraz decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;

         - podejmowanie decyzji majątkowych zgodnie z przypisanymi kompetencjami ustawowymi; 

         - wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy.

Pełny zakres zadań jak i prowadzonych spraw określa Regulamin Organizacyjny UM w Kietrzu. 
Burmistrz przyjmuje interesantów w poniedziałki od godz. 13:00 do 17:00.


Brak opisu obrazka
 

       Zastępca Burmistrza – Wojciech Błajda

       Został powołany na to stanowisko 02 listopada 2023 r.

       Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:

       - wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,

       - zastępowanie Burmistrza podczas nieobecności w sprawach bieżących,

       - sprawowanie nadzoru nad Referatem Projektów i Inwestycji, Referatem Gospodarki
       Nieruchomościami oraz Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji.

       Pełny zakres zadań jak i prowadzonych spraw określa Regulamin Organizacyjny UM w Kietrzu.
       Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów w poniedziałki od godz. 13:00 do 17:00.

 

 

 


 

Sekretarz Gminy - Aneta Kopeczek

Pełni swoją funkcję od 4 sierpnia 2020 r. Sekretarz Gminy zajmuje się problemami nadzoru i organizacji urzędu, planowania i organizacji pracy, organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych. Kieruje bezpośrednio Referatem Organizacyjno-Prawnym i odpowiada za właściwe funkcjonowanie Referatu Spraw Obywatelskich.

 

Do zakresu działań i kompetencji Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania i warunków działania urzędu;
 • prowadzenie kontroli wewnętrznej w urzędzie;
 • nadzorowanie i pomoc w przygotowywaniu projektów uchwał Rady;
 • pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • urzędnik wyborczy;
 • sporządzanie testamentów allograficznych.

Pełny zakres zadań jak i prowadzonych spraw określa Regulamin Organizacyjny UM w Kietrzu. 
Sekretarz Gminy przyjmuje interesantów codziennie w godz. 10.00-14.00

 

Skarbnik Gminy - Beata Trzcińska

Pełni swoją funkcję od 1 stycznia 2019 r.

 

Do zakresu działania i kompetencji Skarbnika Gminy należy w szczególności:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • opracowywanie projektu budżetu Gminy i jego zmian;
 • opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej i jej zmian;
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań i ich analiz;
 • kierowanie Referatem  Finansowo-Podatkowym.

Pełny zakres zadań jak i prowadzonych spraw określa Regulamin Organizacyjny UM w Kietrzu.