Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty UE

Brak opisu obrazka

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa III Działanie 3.1

Instytucja organizująca konkurs: Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Projekt pn. „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej”

Celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez:

 1. Wyniesienie przejścia dla pieszych w bezpośrednim sąsiedztwie budynku szkoły podstawowej, przy ul. Głowackiego w Kietrzu.
 2. Budowę przyszkolnego miasteczka rowerowego którego organizacja zostanie ukształtowana poprzez zastosowanie szerokiej gamy znaków poziomych (skrzyżowanie, przejścia dla pieszych, zwężania dróg, ronda, zakręty) oraz pionowych (znaki, sygnalizacja świetlna), co pozwoli na kształtowanie prawidłowych zachowań  uczestników  ruchu drogowego.
 3. Doposażenie  3 szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego

Wartość realizowanego zadania 455 000,00 PLN   w tym dofinansowanie 340 000,00 PLN.

Data publikacji 31-05-2023


Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.  Przebudowa drogi gminnej w Ściborzycach Wielkich”

mająca na celu: „Wykonanie przebudowy drogi w Ściborzycach Wielkich na odcinku głównym o długości 325,60 m oraz odcinku bocznym o długości 72,00 m."

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 395 871,18 zł, w tym ze środków EFRROW 251 892,00 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

Data publikacji: 30-06-2021


Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.  „Budowa toru rowerowego typu Pumptrack”

mająca na celu: „ Poprawę jakości życia mieszkańców obszaru LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi" poprzez wybudowanie nowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci toru rowerowego typu Pumptrack dla dzieci i młodzieży w Kietrzu przy ul. Kościuszki”.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 88 792,00 zł, w tym ze środków EFRROW 56 498,00 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

Data publikacji: 07-04-2021 

 

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.  „Wyposażenie biblioteki miejskiej w Kietrzu w nowoczesny sprzęt i urządzenia”.

mająca na celu: „ Uatrakcyjnienie oraz rozszerzenie oferty świadczonych przez bibliotekę miejską w Kietrzu usług z dziedziny kultury, sztuki i edukacji z równoczesną poprawą bezpieczeństwa poprzez  doposażenie w nowoczesny sprzęt i urządzenia”.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 61 391,96 zł, w tym ze środków EFRROW 39 063,00 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

Data publikacji: 22-06-2020 

Brak opisu obrazka

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw ul. Głowackiego w Kietrzu”

mająca na celu: Poprawę jakości życia mieszkańców obszaru LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 118 000,00 zł, w tym ze środków EFRROW 44 541,00 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

 

Brak opisu obrazka

Rowerem po szlaku atrakcji regionu

Numer i czas trwania mikroprojektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002155, 01.11.2019 -31.10.2020

Projekt koncentruje się na wspólnym rozwoju potencjału atrakcji kulturalnych i przyrodniczych w regionie hluczyńska i miasta Kietrz w odniesieniu do turystyki rowerowej i zrównoważonej turystyki. W ramach projektu zostaną wytworzone wspólne mapy rowerowe z wyznaczonym szlakiem/trasami koncentrującymi się na atrakcjach przyrodniczych i kulturowych, gmina Kietrz zrealizuje miejsca odpoczynku i tablice informacyjne w terenie oraz wspólnie zostanie zorganizowany rajd rowerowy

Projekt ma na celu:
- wparcie promocji i prezentacji wspólnego regionu poprzez lepsze wykorzystanie jego potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych w związku z turystyka rowerową;
- zwiększenie liczby odwiedzających w regionie poprzez stworzenie sprzyjających warunków do jazdy na rowerze poprzez mapy rowerowe ze szlakiem (okręgi) atrakcji przyrodniczych i kulturowych i wybudowaną infrastrukturą;
- zwiększenie wiedzy o ciekawostkach i atrakcjach wspólnego regionu wśród mieszkańców obu stron granicy poprzez nowo wydaną mapę rowerową z zaznaczonym szlakiem (okręgi) atrakcji przyrodniczych i kulturowych regionu i ich dystrybucję do urzędów gmin, miast i gmin, do centrów informacyjnych, obiektów noclegowych i restauracyjnych itp. oraz opublikowane na stronach internetowych tych instytucji oraz poprzez zrealizowany rajd rowerowy.

Partner projektu: Sdružení obcí Hlučínska

PDFTrasy rowerowe hlucinska i pogranicza polsko_czeskiego.pdf (22,17MB)

Brak opisu obrazka

Aktywnie,razem, bez granic

Numer i czas trwania mikroprojektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001971, 01.09.2019 - 31.08.2020

Projekt koncentruje się na organizacji wspólnych wydarzeń związanych ze sportem i aktywnymi zajęciami rekreacyjnymi, a tym samym promowaniu rozwoju wzajemnych transgranicznych spotkań i współpracy całego regionu. W ramach projektu zostaną zorganizowane 2 wspólne działania po stronie czeskiej i 1 duże działanie po stronie polskiej dla uczestników z różnych grup wiekowych. W każdym działaniu będą brali udział czescy i polscy uczestnicy.

Cel główny:
Rozwijanie długotrwałej współpracy dotyczącej sportu pomiędzy partnerami projektu Obcem Bolatice i Gminą Kietrz
Cele pośrednie:
- nawiązanie kontaktów oraz integracja uczestników projektu z obydwu stron granicy poprzez udział we wspólnych działaniach sportowych;
- nawiązanie kontaktów oraz kontynuacja współpracy pomiędzy szkołami z Bolatic i Kietrza;
- promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców wspólnego regionu.

Partner projektu: Obec Bolatice

 

W POSZUKIWANIU MINIONEGO CZASU

Brak opisu obrazka

Numer i czas trwania mikroprojektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001337, 01.01.2018 – 31.12.2018

Celem projektu:
 - wspieranie intensywności współpracy transgranicznej między  partnerami projektu w zakresie   działalności kultury i form spędzania wolnego czasu;  
- wspieranie intensywności współpracy transgranicznej między  obywatelami z obu stron granicy w dziedzinie kultury i rekreacji;
  - wzmacnianie wspólnej tożsamości regionalnej i tradycji w tym  obszarze, podnoszenie świadomości o   zabytkach kultury, przyrodniczych atrakcjach i życiu w regionie;
  - wsparcie i  promocja regionu w kierunku odwiedzających ten region oraz dążenie  do zachowania dziedzictwa kulturowego dla następnych pokoleń;
  - zwiększenie promocji i świadomości wspólnego obszaru dla turystów i  odwiedzających region, którzy przyjadą obejrzeć jedną z wystaw.
  
  Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez:
  - akcję zbierania historycznych fotografii przedstawiających życie,  tradycję i historię we wspólnym regionie;
  - organizowanie warsztatów fotograficznych dla mieszkańców wszystkich  partnerów, którzy w ramach warsztatów zdobędą nową wiedzę i umiejętności w  pracy z fotografią, zasady fotografowania i nawiążą wzajemną  współpracę;
  - uchwycenie współczesnych wydarzeń z życia w regionie dzięki  fotografiom uczestników warsztatów;
  - wystawy fotograficzne porównujące  życie w przeszłości i teraźniejszości, które  wzmocnią tożsamość regionalną obywateli odwiedzających jedną z wystaw;
  - stworzenie wspólnego kalendarza czesko-polskiego który będzie  zawierał zarówno zdjęcia historyczne, jak i  współczesne z obu stron granicy, czeskie i polskie imiona, święta, itp.;

Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach

Brak opisu obrazka

Projekt w swojej istocie zajmuje się rozwiązywaniem problemów w strefie wspólnego regionu transgranicznego związanych z dużym występowaniem inwazyjnych gatunków roślin, do których należą głównie barszcz Sosnowskiego i rdestowiec. Rośliny te niszczą nasz wyjątkowy ekosystem i wypierają pierwotne gatunki roślin.

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000662

Realizacja: 01/2018 - 06/2019

Dotacja: 33 269,48 Euro

Partnerzy: Sdružení obcí Hlučínska, Gmina Kietrz, Gmina Krzyżanowice, Gmina Pietrowice Wielkie

Projekt w swojej istocie zajmuje się rozwiązywaniem problemów w strefie wspólnego regionu transgranicznego związanych z dużym występowaniem inwazyjnych gatunków roślin, do których należą głównie barszcz Sosnowskiego i rdestowiec. Rośliny te niszczą nasz wyjątkowy ekosystem i wypierają pierwotne gatunki roślin.

Większość gatunków inwazyjnych nie ma większych wymogów na składniki odżywcze i znajdziemy je wszędzie - w centrum miasta, na obrzeżach dróg, w lasach i w ciekach wodnych, zasiedlają ziemie uprawne itd. Ich inwazji można zapobiec tylko w efekcie ukierunkowanej likwidacji mechanioczno - biologicznej, która musi być efektywna, cało powierzchniowa i konsekwentna.

 

Celem projektu jest:

- uzyskanie obrazu powierzchni z występowaniem roślin inwazyjnych, względnie uzyskanie bazy dokumentacyjnej dla potrzeb późniejszej cało powierzchniowej likwidacji tych roślin;

- wzrost świadomości przedstawicieli gmin i miast regionu, organizacji pożytku publicznego i przedsiębiorców (rolników) z zakresu gatunków inwazyjnych, możliwościach ich likwidacji itp.

- wzrost świadomości mieszkańców regionu o skutkach i wpływie roślin inwazyjnych na przyrodę i zdrowie ludzi.

 

Efekty projektu zostaną osiągnięte za pośrednictwem:

- kompleksowego zmapowania powierzchni w regionie i utworzenie dostępnej elektronicznie bazy danych i mapy występowania roślin inwazyjnych;

- zorganizowanie pokazowej likwidacji inwazyjnych gatunków roślin;

- warsztatów ukierunkowanych na poznanie obowiązujących przepisów i przykładów praktyki na konkretnym terenie na Hluczyńsku i w Polsce;

- wycieczki dla poznania przykładów "dobrej praktyki" w inny region, gdzie już problem inwazyjnych gatunków roślin był rozwiązywany;

- ulotek z informacjami dla społeczeństwa i metodologią dla gmin i miast z obu stron granic regionu, które mieszkańcom dostarczą informacji o tych roślinach, sposobach postępowania z nimi, itp.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

 1. Managment projektu
 2. Mapowania terenów z występowaniem inwazyjnych gatunków roślin
 3. Stworzenie elektronicznej bazy występowania inwazyjnych gatunków roślin
 4. Przykładowa likwidacja inwazyjnych gatunków roślin
 5. Warsztaty o tematyce przepisów prawnych i metodologii likwidacji inwazyjnych gatunków roślin
 6. Wycieczki w celu poznania przykładów dobrej praktyki
 7. Strona internetowa zawierająca informacje dotyczące projektu i inwazyjnych gatunków roślin
 8. Staż zawodowy
 9. Opracowanie materiałów informacyjnych i metodologicznych
 10. Promocja projektu

Grupę docelową projektu stanowią:

- gminy i miasta, organizacje pożytku publicznego i przedsiębiorcy (rolnicy) z obu stron regionu, którzy w ramach projektu uzyskają kompleksowy obraz występowania inwazyjnych gatunków roślin i poznają metodologię postępowania w przypadku likwidacji itp.

- mieszkańcy regionu, wśród których nastąpi wzrost świadomości z obszaru roślin inwazyjnych i skutków ich występowania za pośrednictwem ulotki informacyjnej, warsztatów, itp.

Szczegółowe informacje, w tym elektroniczna baza danych występowania roślin inwazyjnych  http://invazivni-druhy.hlucinsko.eu/pl/?

 

Prezentujemy Hluczyńsko i polskie gminy

Brak opisu obrazka

Projekt koncentruje się na wspólnej promocji regionu Hlučín i polskich partnerów - gmin Kietrz i Krzanowice. W ramach projektu zostaną wytworzone materiały promocyjne, ich prezentacje odbędą się na wybranych imprezach kulturalnych. Zorganizowany zostanie konkurs letni skierowany na poznawanie wspólnego regionu.

Cele projektu:
-  promocja i prezentacja wspólnego regionu poprzez wykorzystanie potencjału zasobów naturalnych i kulturowych;
- zwiększenie odwiedzalności regionu i wsparcie ruchu turystycznego;
- poszerzenie wiedzy o ciekawostkach i atrakcjach regionu wspólnego dla mieszkańców obu stron granicy
- poprawa świadomości mieszkańców związanego ze sobą historycznie regionu Hlučín i sąsiednich polskich gmin Górnego Śląska.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez:
- tworzenie drukowanych i elektronicznych materiałów promocyjnych;
- dystrybucję materiałów promocyjnych do gmin, miast i gmin, ośrodków informacji, obiektów noclegowych i restauracyjnych itd. oraz publikację na stronach internetowych tych instytucji.
- prezentacje na wybranych imprezach kulturalnych w regionie przy wykorzystaniu powstałych w ramach projektu materiałów promocyjnych;
- realizację konkursu w celu poznania wspólnego regionu.

Realizacja: 01.11.2018 - 31.10.2019

Partnerzy: Sdružení obcí Hlučínska, Gmina Krzanowice, 

 

INNOWACYJNA JAKOŚCI OBSŁUGI INWESTORÓW, ROZBUDOWA USŁUG EPODATNIK DLA ROZWOJU ELEKTRONICZNYCH KOMPETENCJI REALIZACJI PROCESÓW OBSŁUGI INTERESANTÓW W CELU STWORZENIA NOWOCZESNEJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej”
Celem projektu jest zwiększenie efektywności i jakości zarządzania procesami administracyjnymi w zakresie dwóch obszarów dziedzinowych – podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, poprzez wdrożenie systemów informatycznych umożliwiających elektronizację obsługi procesów w tych obszarach w 10 jednostkach JST oraz podniesienie kompetencji 139 pracowników JST w zakresie tych dwóch obszarów oraz kompetencji ogólnych w zakresie jakości, efektywności, usług elektronicznych, służących realizacji zadań w tych dwóch obszarach.
W Efekcie realizacji projektu zostanie wdrożone w 10 JST nowoczesne oprogramowanie informatyczne w zakresie dwóch obszarów dziedzinowych – podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami. Zostaną także zwiększone kompetencje 139 pracowników tych JST.
Wartość całkowita projektu to 1 989 193,45 zł, z czego dofinansowanie (wkład Funduszy Europejskich) stanowi 1 676 492,24 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

 

STRAŻACY W AKCJI
Brak opisu obrazka

Cele projektu: m.in. transgraniczna integracja społeczności lokalnych skupionych wokół ochotniczych straży pożarnych gminy Kietrz i sąsiednich gmin czeskich
 
Grupa docelowa: społeczności skupione wokół ochotniczych straży pożarnych.
 
Okres realizacji projektu: marzec – październik 2017 r.
 
Harmonogram wybranych działań projektu:
-27.05.2017 r., Ściborzyce Wielkie – zawody strażackie polsko-czeskich drużyn mieszanych w Ściborzycach Wielkich wraz z podsumowaniemo spotkaniem integracyjnym
- 06.08.201

 

ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY MIASTA BILOVEC I GMINY KIETRZ Z OKAZJI JUBILEUSZU POWSTANIA JEDNOSTEK OSP

Brak opisu obrazka

Cele projektu: m.in. rozwój i pogłębienie współpracy miedzy miastami partnerskimi Kietrz i Bilovec oraz pomiędzy jednostkami OSP poprzez realizację czterech działań projektowych z okazji rocznicy 150-lecia założenia OSP Bilovec i 130-lecia założenia OSP Kietrz, udokumentowanie historii jednostek OSP, wspólne techniczne przygotowanie członków jednostek OSP wraz z wymianą praktycznych doświadczeń w różnych obszarach działań interwencyjnych.
 
Grupa docelowa: społeczność strażacka, społeczeństwo we wszystkich grupach wiekowych, przedstawiciele samorządów
 
Okres realizacji projektu: luty – grudzień 2017 r.
 
Harmonogram wybranych działań projektu:
- 07.05.2017 r., Dzierżysław - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia młodych strażaków
- 08.07.2017 r. Bilovec – Brama Morawska 2017
- 23.09.2017 r., Bilovec - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia młodych strażaków
- 30.09.2017 r., Dzierzysław - szkolenie jednostek OSP
- 07.10.2017 r., Bilovec - szkolenie jednostek OSP

 

OGRANICZENIE ANTROPOPRESJI NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ, DZIEDZICTWO KULTUROWE I HISTORYCZNE – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARU GÓR OPAWSKICH I BRAMY MORAWSKIEJ.

Brak opisu obrazka

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie
Nr RPOP.05.03.02-16-0004/16-00 z dnia 30.11.2016r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe
i kultura na obszarach przygranicznych.
 
 
2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU
16.03.2015 – 30.11.2019
 
3. WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowita wartość projektu: 21 642 099,76 zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 21 426 705,71 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 18 212 699,83 zł
 
4. OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany w partnerstwie: Lider – Gmina Prudnik i 5 partnerów: Gmina Branice, Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina Kietrz i Powiat Głubczycki.
Rozwój oferty kulturowej regionu (w tym jego obszarów przygranicznych) jest jednym z celów RPO WO 2014-2020 koniecznych do osiągnięcia, dla skutecznego wzrostu potencjałów woj. opolskiego. Wśród mocnych stron woj. opolskiego wymieniane są zarówno walory przyrodniczo-krajobrazowe, jak
i dziedzictwo kulturowe, którym towarzyszyć powinna wysoka aktywność mieszkańców regionu korzystających z tychże walorów oraz dziedzictwa kulturowego i skoordynowanym działaniom
6 partnerów zlokalizowanych na terenie wszystkich trzech przygranicznych powiatów województwa dedykowany jest niniejszy projekt. Unikatowe połączenie przyrody otaczającej liczne obiekty dziedzictwa kulturowego na terenie 5 gmin sprawiają, iż działania planowane przez 6 partnerów na rzecz wspomnianych zasobów mają charakter zintegrowanego podejścia. Zapewni to możliwość zrównoważonego rozwoju obszaru, przy uwzględnieniu specyficznego charakteru terytorium, co przełoży się zarówno na wzrost gospodarczy, jak i realizację wymaganych działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. W wyniku realizacji projektu powstaną produkty w postaci: 6 obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (w Prudniku: Park Miejski, Park „Małpi Gaj”, sanitariaty na Koziej Górze, Rynek w Kietrzu, Dom Kultury w Branicach, ciąg pieszo-jezdny: Aleja Lipowa i ul. Żeromskiego w Głubczycach) 4 zabytków nieruchomych objętych wsparciem (Park Miejski
w Prudniku, Park Zdrojowy w Głuchołazach, Rynek w Kietrzu, Dom Kultury w Branicach) 4 zabytków ruchomych objętych wsparciem (zespół kapliczek drogi krzyżowej w Głuchołazach, dwie fontanny
w Głubczycach, zabytkowa Kolumna Maryjna w Kietrzu) 4 wspartych obiektów dziedzictwa kulturowego (w Prudniku: Park Miejski, w Głuchołazach Park Zdrojowy oraz zespół kapliczek drogi krzyżowej, Dom Kultury w Branicach) 1 instytucji kultury objętej wsparciem (Dom Kultury w Branicach) oraz 1 obiektu zasobu kultury objętego wsparciem (Dom Kultury w Branicach). Zakres rzeczowy projektu realizowany przez poszczególnych partnerów obejmuje:
Gmina Prudnik: budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Poniatowskiego, rewaloryzacja parku „Małpi Gaj”, zagospodarowanie terenu „Kozia Góra”, rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego;  
Gmina Branice: Rewaloryzacja miejsc kultury – Dom Kultury z zagospodarowaniem terenu, budowa wiat przystankowych dla rowerzystów w miejscowościach: Włodzienin, Boboluszki, Branice, zagospodarowanie terenu Parku wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą;
Gmina Głubczyce: Rewaloryzacja Parku Miejskiego
Gmina Głuchołazy: zakup nieruchomości – tereny parku zdrojowego, rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego, remont konserwatorski kapliczek Drogi Krzyżowej na zboczy Góry Parkowej
Gmina Kietrz: Rewaloryzacja rynku
Powiat Głubczycki: Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego ul. Żeromskiego – Aleja Lipowa (Pomnik przyrody).
 
CEL REALIZACJI PROJEKTU
Południowa część regionu jest obszarem o cennych przyrodniczo i kulturowo zasobach, gdzie obok Parku Krajobrazowego Gór Opawskich oraz sąsiadującej z nią Bramą Morawską rezerwatów przyrody
i parków miejskich funkcjonują liczne obiekty historyczne, dziedzictwa kulturowego – tereny
z potencjałem przyrodniczym, turystycznym, o bogatej historii. Problemem obszaru, na którym realizowany będzie niniejszy projekt (realizowany przez 6-ciu partnerów na obszarze 5-ciu gmin zlokalizowanych w każdym z przygranicznych powiatów) jest utrudniona dostępność – obarczona barierami architektonicznymi, technicznymi - do obiektów dziedzictwa kulturowego unikalnie połączonych z chronioną przyrodą, które wymagają z kolei podjęcia prac adaptacyjnych, remontowych. Istniejący stan powoduje, iż poziom wskaźników określających uczestnictwo mieszkańców
w rozwoju kultury regionu utrzymuje się na zauważalnie niższym pułapie niż przeciętnie w Polsce. Zdiagnozowane powyżej problemy powodują, iż celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych 6-ciu partnerów projektu poprzez zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju obszaru projektu, które uwzględniając specyfikę terytorium projektu przełoży się na wzrost gospodarczy, jak i realizację wymaganych działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego unikalnie połączonego z chronioną przyrodą.