Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy

 

 

INFORMACJA

w sprawie potwierdzania przez Burmistrza Kietrza
umów dzierżaw zawieranych przez rolników

 

W dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz.174). Działając na mocy art. 28 ust. 4 pkt.1 oraz art. 38 pkt. 1 tej ustawy Burmistrz Kietrza właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte od dnia 31 lipca 2020 roku na co najmniej 10 lat umowy dzierżawy gruntów.

W związku z powyższym potwierdzenie zawarcia w/w umowy dzierżawy, dla gruntów położonych na terenie Gminy Kietrz, będzie dokonywane na podstawie wniosku złożonego przez wydzierżawiającego lub dzierżawcę wraz z umową dzierżawy, w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu. Na załatwienie wniosku organ ma 7 dni.

Nadmienia się również, że na podstawie w/w przepisów burmistrzowie dokonują tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzenia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej gminy. Zatem w niektórych przypadkach w umowie dzierżawy potwierdzenia mogą być dokonywane przez kilku wójtów, stosownie do ich właściwości.

Kto może załatwić sprawę?

Wydzierżawiający lub pełnomocnik

 

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o potwierdzenie przez Burmistrza Kietrza zawarcia umowy dzierżawy, o których mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  • Pełnomocnictwo dla osoby nie będącej wnioskodawcą.
  • Oryginał umowy dzierżawy będącej przedmiotem wniosku.

 

Miejsce składania dokumentów

  • Osobiste złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w Urzędzie Miejskim w Kietrzu – Punkt Obsługi Klienta
  • Listem na adres: Urząd Miejski w Kietrzu,  ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz

Opłaty

Nie podlega opłacie. Uzyskanie potwierdzenia zawartej umowy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546)

 

Dodatkowe informacje

Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz wnosi opłatę skarbową 17 zł.

 

 

Pliki do pobrania:

ODTWniosek o potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy.odt (58,87KB)