Przetargi

Zarządzenie nr 63.A.2019 Burmistrza Kietrza - przetarg

  • 30-04-2019
Ilustracja do informacji: Zarządzenie nr 63.A.2019 Burmistrza Kietrza - przetarg
W sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości oznaczonej działkami nr 2444/1 i 2444/2, położonej w Kietrzu,
stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 35, art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr V/36/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 2444/1 i 2444/2, położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 27.A.2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej działkami nr 2444/1 i 2444/2, położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz,
Burmistrz Kietrza zarządza:
 
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Oznaczenie nieruchomości
Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta
Kietrz
Cena nieruchomości
Forma zbycia
 
dz. nr  2444/1
i 2444/2
 
pow. 0,2941 ha
 
k.m. 1
 
KW Nr
OP1G/000
37634/8
 
Kietrz
ulica Mickiewicza
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie nieruchomości stanowiących tereny przeznaczone pod zabudowę usługową, mieszkaniowo-usługową oraz usług sportu. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się wielkopowierzchniowy sklep przemysłowy PROSAT. Nieruchomość ma regularny kształt zbliżony do trapezu. Teren nieruchomości jest płaski o nieznacznych deniwelacjach. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Przez teren nieruchomości przebiega kanalizacja sanitarna –Ø160PCV, która nie ogranicza możliwości zagospodarowania terenu. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej znajdującej się w drodze – ulicy Mickiewicza, tj. instalacji elektrycznej, wodnej, gazowej i teletechnicznej. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Mickiewicza (droga wojewódzka prowadzącą do granicy państwa z Czechami). Wg ewidencji działki stanowią zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy (Bp).
 
25U – tereny zabudowy usługowej, w tym usług publicznych. Szczegółowe ustalenia zawarte są                      w tekście uchwały                       o planie miejscowym dla miasta Kietrz.
 
 
 
118 000,00 zł
netto
 
(słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych  00/100)
 
plus podatek VAT
wg obowiązującej
stawki w dniu
sprzedaży
 
 
Sprzedaż
w drodze
przetargowej
 
 
2. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty ogłoszenia.
3. Z dniem 7 czerwca 2019 roku upływa termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2).
4. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) do ceny sprzedaży działki zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki.
5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Link do BIP

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją