Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników (od 2019 r. obowiązują nowe procedury).

  • 25-07-2019
Ilustracja do informacji: Zwrot podatku akcyzowego dla rolników (od 2019 r. obowiązują nowe procedury).
Burmistrz Kietrza informuje, że z początkiem 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od paliwa zużytego do produkcji rolnej. Zwrot jest obecnie wyższy, a dodatkowo przysługuje hodowcom bydła.
Poniżej udostępniamy procedurę składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r.
Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który jest posiadaczem gospodarstwa rolnego. Przez producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku.
Uwaga! Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. ustala się jako sumę iloczynów:
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych  oraz
30,00 zł x roczna liczba dużych jednostek średnia przeliczeniowych bydła
W celu uzyskania danych o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła producent rolny (który zajmuje się hodowlą bydła), musi złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym dla siedziby stada, wniosek  o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie.
Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego w II terminie należy:
1. Złożyć w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. do Urzędu Miejskiego
w Kietrzu wniosek o zwrot podatku akcyzowego wg załączonego wzoru (nowy wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r.).

2. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie (po okazaniu oryginałów faktur pracownikowi celem ich potwierdzenia) wraz z pisemnym zestawieniem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.
3. Jeżeli producent rolny (który zajmuje się hodowlą bydła), zwraca się o zwrot podatku akcyzowego również w II terminie po raz pierwszy musi załączyć dokument z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wartości wskaźnika dużych jednostek przeliczeniowych bydła za 2018 r.
4. Jeżeli producent rolny (który zajmuje się hodowlą bydła), zwraca się o zwrot podatku akcyzowego w II terminie, a złożył już w I terminie dokument z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa o wartości wskaźnika dużych jednostek przeliczeniowych bydła za 2018 r. to nie musi go ponownie składać.
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, nastąpi w  terminie 1 – 31 października 2019 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku (lub gotówką w kasie urzędu).
Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielne są pod nr telefonu 77 485 43 56 wew. 23 lub w pokoju nr 11 w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. 2015 poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247).
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki