Referaty

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji

  • 19-12-2014
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji
Główne zadania Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji:
- zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów oraz naliczenie kar za nielegalna wycinkę,
- dotacje na: usuwanie wyrobów zawierających azbest, wymianę  źródeł ciepła, montaż kolektorów słonecznych i  pomp ciepła, montaż przydomowych oczyszczalni ścieków,
- sprawy związane z odpadami komunalnymi:
  • składanie deklaracji,
  • naliczanie opłat,
  • zgłoszenie interwencji.
- sprawy związane ze spółką wodną,
- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć,
- oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa na terenie gminy,
- poświadczenie lat pracy w gospodarstwie rolnym,
- szacowanie szkód w rolnictwie, związanymi z klęskami żywiołowymi,
- wpis do rejestru działalności regulowanej,
- sprawy związane z melioracjami,
- pielęgnacja gminnych terenów zieleni w zakresie wycinki i podcinki drzew i krzewów oraz sprzedaż pozyskanego drewna,
- realizacja Funduszu Sołeckiego,
- realizacja  Programu Odnowy Wsi,
- organizowanie i współorganizowanie szkoleń dla rolników,
- prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody – rezerwaty i pomniki przyrody,
- prowadzenie spraw związanych z organizacją dożynek.

Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w referacie zawarty jest w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kietrzu.
 
Kontakt:
 
Ireneusz Kaczmar – Kierownik
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 34
nr pokoju: 24

Beata Młynarska – Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 22
nr pokoju: 23

Marta Tołpa – Inspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi i nieczystościami  płynnymi
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 22
nr pokoju: 23
 
Sylwia Zaręba – referent ds. fundiszy sołeckich i odnowy wsi
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 22
nr pokoju: 23

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją