Przetargi

BURMISTRZ KIETRZA ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Kościuszki, oznaczonej działką nr 256/10, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Ilustracja do informacji: BURMISTRZ KIETRZA ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Kościuszki, oznaczonej działką nr 256/10, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
Kietrza, dn. 14.09.2015 r.
BURMISTRZ KIETRZA
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39, art. 67 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 782, z późn. zm./, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 1490, z późn. zm./, Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu nr VIII/63/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych działką nr 256/10 i działką nr 256/11, położonych w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza nr 2.A.2014 z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych działkami nr 256/10 i nr 256/11 położonych w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza  NR 22.A.2015 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 256/10, położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży oraz Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 132.A.2015 z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieorganicznego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 256/10, położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz,
 
ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Kościuszki, oznaczonej działką nr 256/10, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: KW Nr OP1G/00033131/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Głubczycach, działka nr 256/10, k.m.17, obręb  Kietrz, ul. Kościuszki.
 2. Powierzchnia nieruchomości: 2,4563 ha 
 3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona działką nr 256/10 stanowi wg ewidencji gruntów użytek N (nieużytki) o pow. 3,4563 ha. Nieruchomość położona jest w południowej strefie peryferyjnej miasta Kietrza, przy ul. Kościuszki. Nieruchomość jest niezabudowana i obecnie nieużytkowana, na nieruchomości znajdują się nieużytki w postaci rowu i niewielkiego jaru zadrzewionego samosiejkami. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta, jedynie w północno-zachodniej jej części granica przebiega schodkowo. Ukształtowanie terenu: płaskie, działka nieogrodzona. Dostęp do uzbrojenia: sieć wodociągowa w ul. Kościuszki, sieć energetyczna, gazowa i kanalizacyjna w zasięgu nieruchomości. Dostępność komunikacyjna i warunki dojazdu: nieruchomość posiada swobodny dostęp do ulicy Kościuszki (droga powiatowa) o szerokości pasa drogowego 15 m. Sąsiedztwo i otoczenie: nieruchomość sąsiaduje bezpośrednio z terenami użytkowanymi rolniczo od strony południowo – wschodniej, z ulicą Kościuszki i przyległymi do niej terenami zieleni parkowej i terenami użytkowanymi rolniczo od strony zachodniej, od strony północno - zachodniej i północnej  znajduje się cmentarz oraz zabudowania oświatowe i boiska sportowe. Nieruchomość położona jest na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefie Gliwice-obszar Kietrz. Przetarg zorganizowany na 6 lipca 2015 r. zakończył się wynikiem negatywnym.
 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania:
 • Przeznaczenie podstawowe terenu: 10 P - obiekty produkcyjne, składy i magazyny (tereny o przeznaczeniu podstawowym ukształtowane i projektowane);
 • Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa, handlu, gastronomii, rzemiosła produkcyjnego;
 • Strefa ochrony archeologicznej ”W”(stanowisko archeologiczne  nie wpisane do rejestru zabytków nr 71).  
 1. Cena wywoławcza: 1 400 000,00  zł  netto (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100). 
 2. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak zobowiązań. 
 3. Obciążenia nieruchomości: brak obciążeń. 
 4. Termin i miejsce składania ofert: ofertę w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z napisem „II pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż działki nr 256/10 w Kietrzu – nie otwierać” należy przesłać przesyłką poleconą na adres, Urząd Miejski w Kietrzu ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz lub złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1. Termin składania ofert upływa 12 listopada 2015 roku o godz. 15:00. Oferty złożone po terminie lub bez dowodu wpłaty wadium nie będą rozpatrywane. 
 5. Termin i miejsce, w którym można się zapoznać z dodatkowymi warunkami przetargu: dodatkowe warunki przetargu zostały ujęte w punkcie 7 regulaminu przetargu, który wraz z ogłoszeniem o przetargu jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu /pok. nr 11 i 12, został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Kietrzu oraz opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu (www.kietrz.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kietrz.pl), a także w internetowym serwisie prasowym (www.otoprzetargi.pl). 
 6. Pisemna oferta powinna zawierać: 
 • imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferent jest osoba prawna lub innym podmiotem;
 • datę sporządzenia oferty;
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu im przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz, że stan faktyczny i prawny nieruchomości jest mu znany;
 • oferowaną cenę (wyższą od ceny wywoławczej); 
 • zobowiązanie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem prawa własności;
 • zobowiązanie do zapłaty zaoferowanej ceny najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej;
 • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu;
 • do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium. 
 1. Termin i miejsce przetargu: przetarg składa się z części jawnej i części niejawnej. Część jawna odbędzie się w obecności oferentów (obecność jest obowiązkowa) w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1 w dniu 18 listopada 2015 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej nr 40 (II piętro). Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko 1 oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Wadium: 200 000,00 zł netto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wpłacać do dnia 12 listopada 2015 roku na konto Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika przetargu oraz oznaczenie nieruchomości. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu na konto. Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg- zliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 3. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu mi terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  
 4. Burmistrzowi Kietrz przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: Elektroniczny system powiadamiania
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
 • Baner: Twitter
.