Przetargi

PRZETARG NA DZIAŁKĘ NR 1682/1 W KIETRZU

Ilustracja do informacji: PRZETARG NA DZIAŁKĘ NR 1682/1 W KIETRZU
Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1682/1 położonej w Kietrzu przy ul. Kościuszki , stanowiącej własność Gminy Kietrz.
Kietrz, dnia 25.02.2020 r.
Ogłoszenie o przetargu
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39, art. 67 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 65), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz.U. z 2014, poz. 1490), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr X/125/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1682/1 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 139.A.2019 z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 1682/1 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 188.A.2019 z dnia 05 września 2019 roku w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 1682/1 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 24.A.2020 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu działki nr 1682/1 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz oraz ustalenia jej ceny wywoławczej do II przetargu, Burmistrz Kietrza:  
 
ogłasza  drugi  publiczny  przetarg  ustny  nieograniczony
 
na sprzedaż działki budowlanej, stanowiącej własność Gminy Kietrz, położonej przy ul. Kościuszki
Oznaczenie nieruchomości
Pow.
w ha
Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz
Cena wywoławcza nieruchomości
 
działka
nr 1682/1
 
k.m. 2
 
KW Nr
OP1G/000
11997/2
 
 
 
0,0920
 
Kietrz
 
 
Nieruchomość położona jest pomiędzy Zespołem Szkół w Kietrzu przy ul. Kościuszki, krytą pływalnią, a cmentarzem komunalnym. Działka ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta. Ukształtowanie terenu lekko pochyłe. Teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony. Działka ma dostęp do drogi publicznej – ulicy Kościuszki, przez drogę wewnętrzną biegnącą wzdłuż cmentarza, opisaną numerem ewidencyjnym 250. Teren działki jest niezabudowany, w części działki znajdują się ruiny pozostałości fundamentów tarasu budynku gospodarczego, który zlokalizowany jest na terenie działki sąsiedniej nr 1682/2. Działka nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, jednakże z uwagi na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowo publicznej ma ułatwiony dostęp do mediów, tj. energii elektrycznej, instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej.
Wg ewidencji działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp- 0,0906 ha) oraz inne tereny zabudowane (Bi-  0,0014 ha).
 38MNUu- tereny przeznaczony  pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o niskiej intensywności (ukształtowane)
Działka znajduje się w pasie izolującym teren cmentarza.
Szczegółowe ustalenia zawarte są w tekście uchwały o planie miejscowym dla miasta Kietrz.
 
 
36  000,00 zł netto
 
(słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych  00/100)
 
Plus podatek VAT
Wg obowiązującej
stawki w dniu
sprzedaży
 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
I przetarg zorganizowany 13 stycznia 2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2020 r. o godz. 12:00
w sali konferencyjnej (pokój nr 18) w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1.
 
 1. Wysokość, forma, termin wniesienia wadium:
 1. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100), w ten sposób, żeby najpóźniej w dniu 24 marca 2020 r. znajdowało się na koncie Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym jest uprawniony do uczestnictwa w przetargu oraz wskazywać w tytule nieruchomość tj. nr działki ewidencyjnej, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium:
 1. zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 2. zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
 3. ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 
 1.  Uczestnictwo w przetargu:
 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
 1. wpłacą wadium w ustalonej wysokości i w wyznaczonym terminie,
 2. legitymują się ważnym dokumentem tożsamości,
 3. złożą oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu.
 1. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy lub notarialnego pełnomocnictwa.
 2. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dokonywanie wszelkich czynności przetargowych oraz zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 3. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć przed rozpoczęciem przetargu, pisemne oświadczenie stwierdzające, iż nabycia nieruchomości dokona ze środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone podpisem drugiego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub oryginał lub uwierzytelniona kopia umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej małżeńskiej (w przypadku rozdzielności majątkowej).
 
 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
 1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, do której zaliczone zostanie wadium oraz wartości za ustanowienie służebności, w ten sposób żeby najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej, znajdowały się na Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz.
 2. Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną przez sprzedawcę po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.
 3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Kietrz.
 
 1. Dodatkowe informacje:
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Koszty związane z nabyciem prawa do nieruchomości oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
 3. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości opodatkowania jest podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.
 4. Burmistrz Kietrza z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg.
 5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu (pokój nr 7-8), w dniach pracy Urzędu.
Link do BIP

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.