Przetargi

PRZETARG DZIAŁEK NR 2445/1, 2445/2 i 1671/1 W KIETRZU

Ilustracja do informacji: PRZETARG DZIAŁEK NR 2445/1, 2445/2 i 1671/1 W KIETRZU
Trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 2445/1, 2445/2 i 1671/1, położonej w Kietrzu przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
Kietrz, dnia 20.02.2020 r.
Ogłoszenie o przetargu
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust.2, art. 67 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 65), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz.U. z 2014, poz. 1490), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr V/35/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 2445/1, 2445/2 i 1671/1, położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 26.A.2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej działkami nr 2445/1, 2445/2 i 1671/1, położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 64.A.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości oznaczonej działkami nr 2445/1, 2445/2 i 1671/1, położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 12.A.2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu oznaczonej działkami nr 2445/1, 2445/2 i 1671/1 stanowiącej własność Gminy Kietrz, Burmistrz Kietrza:
 
ogłasza trzeci publiczny  przetarg  ustny  nieograniczony
 
na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz
Oznaczenie nieruchomości
Pow.
w ha
Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz
Cena wywoławcza nieruchomości
 
 
dz. nr  2445/1, 2445/2 i 1671/1
 
k.m. 1
 
KW Nr
OP1G/000
37630/0
 
 
0,6409
 
Kietrz
ul. Mickiewicza
 
 
 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie nieruchomości stanowiących tereny przeznaczone pod zabudowę usługową, mieszkaniowo-usługową oraz usług sportu. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się wielkopowierzchniowy sklep przemysłowy PROSAT. Nieruchomość ma regularny kształt zbliżony do trapezu. Teren nieruchomości jest płaski o nieznacznych deniwelacjach. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Przez teren nieruchomości przebiega kanalizacja sanitarna –Ø160PCV, która w części ogranicza możliwości zagospodarowania terenu. Nieruchomość posiada dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej znajdującej się w drodze – ulicy Mickiewicza, tj. instalacji elektrycznej, wodnej, gazowej i teletechnicznej. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Mickiewicza (droga wojewódzka prowadzącą do granicy państwa z Czechami). Wg ewidencji działki stanowią zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy
(Bp-0,1409 ha) oraz łąki trwałe (ŁIV-0,5000 ha).
 
25U – tereny zabudowy usługowej, w tym usług publicznych. Szczegółowe ustalenia zawarte są  w tekście uchwały o planie miejscowym dla miasta Kietrz.
 
 
 
192 270,00 zł
netto
 
(słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa    tysiące dwieście siedemdziesiąt  złotych  00/100)
 
plus podatek VAT
wg obowiązującej
stawki w dniu
sprzedaży
 
 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
I przetarg zorganizowany 12 sierpnia 2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.
II przetarg zorganizowany 12 listopada 2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2020 r. o godz. 13:00
w małej sali konferencyjnej ( pokój nr 18) w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1.
 
 1. Wysokość, forma, termin wniesienia wadium:
 1. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 19 227,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych 00/100), w ten sposób, żeby najpóźniej w dniu 23 marca 2020 r. znajdowało się na koncie Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym jest uprawniony do uczestnictwa w przetargu oraz wskazywać w tytule nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium:
 1. zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 2. zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
 3. ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 
 1.  Uczestnictwo w przetargu:
 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
 1. wpłacą wadium w ustalonej wysokości i w wyznaczonym terminie,
 2. legitymują się ważnym dokumentem tożsamości,
 3. złożą oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu.
 1. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy lub notarialnego pełnomocnictwa.
 2. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dokonywanie wszelkich czynności przetargowych oraz zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 3. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć przed rozpoczęciem przetargu, pisemne oświadczenie stwierdzające, iż nabycia nieruchomości dokona ze środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone podpisem drugiego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub oryginał lub uwierzytelniona kopia umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej małżeńskiej (w przypadku rozdzielności majątkowej).
 
 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
 1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, do której zaliczone zostanie wadium, w ten sposób żeby najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej, znajdowały się na Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz.
 2. Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną przez sprzedawcę po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.
 3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Kietrz.
 
 
 1. Dodatkowe informacje:
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Koszty związane z nabyciem prawa do nieruchomości oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
 3. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości opodatkowania jest podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.
 4. Burmistrz Kietrza z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg.
 5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu (pokój nr 7-8), w dniach pracy Urzędu.
Link do BIP

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.