Przetargi

Sprzedaż działki przy ulicy Kościuszki 14 w Kietrzu - Przetarg

Ilustracja do informacji: Sprzedaż działki przy ulicy Kościuszki 14 w Kietrzu - Przetarg
Ogłoszenie o przetargu
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39, art. 67 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2014, poz. 1490), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr L/452/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1938/4 położonej w Kietrzu stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 60.A.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 1938/4 położonej w Kietrzu stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 89.A.2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 1938/4 położonej w Kietrzu stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży, Gminy Kietrz, przeznaczonego do sprzedaży, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 193.A.2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu oznaczonej działką nr 1938/4, stanowiącej własność Gminy Kietrz, Burmistrz Kietrza:
 
ogłasza  drugi  publiczny  przetarg  ustny  nieograniczony
 
na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz
Oznaczenie nieruchomości
Pow.
w ha
Numer nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz
Cena wywoławcza nieruchomości
 
działka
nr 1938/4
 
k.m. 17
 
KW Nr
OP1G/000
32725/8
 
0,1789
 
Kietrz
ulica Kościuszki
 
Działka stanowi grunt niezabudowany, położony w sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę przemysłową tereny usług sportu oraz tereny użytkowane rolniczo, w niedalekiej
odległości od cmentarza. Wg ewidencji gruntów działka stanowi tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz). Działka ma regularny kształt zbliżony do prostokąta. Część nieruchomości (wzdłuż ulicy Kościuszki) stanowi przydrożna skarpa porośnięta kilkoma drzewami, które nie wpływają na wartość działki. W pozostałej części ukształtowanie terenu jest płaskie o nieznacznych deniwelacjach. Na terenie działki umieszczone są urządzenia infrastruktury technicznej (studzienki kanalizacyjne) związane z doprowadzeniem sieci do nieruchomości sąsiednich. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Kościuszki.
 
1PH/F – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, w tym instalacji fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100kW, obiektów usługowych handlowych.
SC – pas izolujący teren cmentarza.
A-35/65 – stanowisko archeologiczne wpisane
do rejestru.
 
 
 
54 000,00 zł
netto
 
(słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100)
 
plus podatek VAT
od wylicytowanej ceny
wg obowiązującej stawki
w dniu kupna nieruchomości
 
 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
I przetarg zorganizowany 28 września 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 10:00
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1.
 
 
I. Wysokość, forma, termin wniesienia wadium:
 1. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 5 400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych 00/100), w ten sposób, żeby najpóźniej w dniu 16 listopada 2018 r. znajdowało się na koncie Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym jest uprawniony do uczestnictwa w przetargu oraz wskazywać w tytule nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium:
 1. zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 2. zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
 3. ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 
II. Uczestnictwo w przetargu:
 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby wskazane w I. pkt.1 ogłoszenia, które:
 1. wpłacą wadium w ustalonej wysokości i w wyznaczonym terminie,
 2. przedłożą Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium,
 3. legitymują się ważnym dokumentem tożsamości.
 1. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy lub notarialnego pełnomocnictwa.
 2. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dokonywanie wszelkich czynności przetargowych oraz zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 3. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć przed rozpoczęciem przetargu, pisemne oświadczenie stwierdzające, iż nabycia nieruchomości dokona ze środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone podpisem drugiego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub oryginał lub uwierzytelniona kopia umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej małżeńskiej (w przypadku rozdzielności majątkowej).
 
III. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
 1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, do której zaliczone zostanie wadium, w ten sposób żeby najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej, znajdowała się na Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz.
 2. Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną przez sprzedawcę po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.
 3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Kietrz.
 
IV. Dodatkowe informacje:
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Koszty związane z nabyciem prawa do nieruchomości oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
 3. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości opodatkowania jest podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.
 4. Burmistrz Kietrza z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg.
 5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kietrzu (pokój nr 8-9), w dniach pracy Urzędu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.