Przetargi

Sprzedaż działki nr 339/2 w Wojnowicach - Przetarg

Ilustracja do informacji: Sprzedaż działki nr 339/2 w Wojnowicach - Przetarg
Ogłoszenie o przetargu
 
Pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 339/2 położonej w Wojnowicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 67 ust. 1, 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2014, poz. 1490), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XLIV/392/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 339/2 położonej w Wojnowicach stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 40.A.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 339/2 położonej w Wojnowicach stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 84.A.2018 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 339/2 położonej w Wojnowicach stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży, Burmistrz Kietrza:
 
ogłasza  pierwszy  publiczny  przetarg  ustny  ograniczony
 
na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz
 
 
Oznaczenie nieruchomości
Pow.
w ha
Numer nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrz. Gminy Kietrz
Cena wywoławcza nieruchomości
 
dz. nr  339/2
 
k.m. 2
 
KW Nr
OP1G/000
39925/9
 
0,7513
 
Wojnowice
 
 
Działka stanowi grunt rolny. Większa część działki jest zakrzaczona oraz porośnięta drzewami, które nie przedstawiają wartości użytkowej. Działka ma nieregularny kształt. Ukształtowanie terenu – pochyłe. Działka nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Dojazd i dostęp do działki możliwy
za pośrednictwem drogi polnej – działki oznaczonej numerem 334.
Wg ewidencji gruntów działka stanowi sady (S-ŁIV – 0,3413 ha), nieużytki (N – 0,4022 ha) i grunty pod rowami (W-ŁVI – 0,0078 ha).
 
 
R – tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze).
STZ – granice terenów wyłączonych z zabudowy – tereny bilansowe złóż surowców mineralnych.
 
 
30 000,00 zł
 
(słownie: trzydzieści tysięcy  złotych 00/100)
 
 
 
 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 11:00
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1.
 
 
 1. Ograniczenie przetargu i termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:
 1. Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 z późn.zm.)
 2. Osoby wskazane w ppkt. 1 w terminie do dnia 23 listopada 2018 r. zobowiązane są do złożenia w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu przy ulicy 3 Maja 1 (pok. nr 9):
 1. oświadczenia, że zapoznały się z regulaminem i warunkami przetargu, aktualnym stanem nieruchomości oraz wyrażają zgodę na nabycie w takim stanie w jakim znajduje się w dniu składania oświadczenia;
 2. dowodów określonych w art. 7 powołanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 3. dowodu wniesienia wadium.
 1. Komisja przetargowa w terminie do 28 listopada 2018 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu wywiesi listę osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu.
II. Uzasadnienie wyboru formy przetargu:
1. Nieruchomość objęta przetargiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 z późn.zm.) stanowi nieruchomość rolną, zatem sprzedaż podlega jej zastosowaniu i ograniczeniu w nabyciu przez osoby uprawnione do nabycia nieruchomości rolnych.
2. Zgodnie art. 2a ust.1 powołanej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych, ustalonej zgodnie z art.5 ust.2 i 3 tej ustawy.
3. Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście gospodarstwo.
4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w art. 2a ust.1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust.3 pkt 2-4 tej ustawy może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek podmiotów wskazanych w art.2a ust.4 tej ustawy.
III. Wysokość, forma, termin wniesienia wadium:
 1. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), w ten sposób, żeby najpóźniej w dniu 23 listopada 2018 r. znajdowało się na koncie Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony
  do uczestnictwa w przetargu oraz wskazywać w tytule nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium:
 1. zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 2. zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
 3. ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
IV. Uczestnictwo w przetargu:
 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby uprawnione do nabywania nieruchomości rolnych wskazane w pkt. I ppkt 1 i II ogłoszenia, które:
 1. wpłacą wadium w ustalonej wysokości i w wyznaczonym terminie,
 2. spełnią wymogi określone w pkt. I ppkt 2 i II ogłoszenia,
 3. legitymują się ważnym dokumentem tożsamości.
 1. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy lub notarialnego pełnomocnictwa.
 2. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dokonywanie wszelkich czynności przetargowych oraz zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 3. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany do złożenia przed rozpoczęciem przetargu, pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż nabycia nieruchomości dokona ze środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone podpisem drugiego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub oryginał lub uwierzytelniona kopia umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej małżeńskiej (w przypadku rozdzielności majątkowej).
 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
 1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, do której zaliczone zostanie wadium, w ten sposób żeby najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej, znajdowała się na Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz.
 2. Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną przez sprzedawcę po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.
 3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Kietrz.
 1. Dodatkowe informacje:
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Koszty związane z nabyciem prawa do nieruchomości oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
 3. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
 4. Burmistrz Kietrza z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg.
 5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kietrzu (pokój
  nr 8-9), w dniach pracy Urzędu.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.