Aktualności

Zarządzenie nr 14 Burmistrza Kietrza w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Kietrz w roku szkolnym 2019/2020

Ilustracja do informacji: Zarządzenie nr 14 Burmistrza Kietrza w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Kietrz w roku szkolnym 2019/2020
Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem nr 14/2019 Burmistrza Kietrza w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Kietrz w roku szkolnym 2019/2020.
 • 29-01-2019
czytaj dalej

Zarządzenie nr 13 Burmistrza Kietrza w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli Gminy Kietrz w roku szkolnym 2019/2020

Ilustracja do informacji: Zarządzenie nr 13 Burmistrza Kietrza w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli Gminy Kietrz w roku szkolnym 2019/2020
zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami Burmistrza Kietrza w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli Gminy Kietrz w roku szkolnym 2019/2020.
 • 28-01-2019
czytaj dalej

Pierwszy publiczny przetarg na sprzedaż działki w Ściborzycach Wielkich

Ilustracja do informacji: Pierwszy publiczny przetarg na sprzedaż działki w Ściborzycach Wielkich
Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 595 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 67 ust. 1, 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2014, poz. 1490), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr LVI/501/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595 położonej w Ściborzycach Wielkich stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 210.A.2018 z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 595 położonej w Ściborzycach Wielkich stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 238.A.2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 595 położonej w Ściborzycach Wielkich stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży, Burmistrz Kietrza:
 
ogłasza  pierwszy  publiczny  przetarg  ustny  nieograniczony  
 
na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz:
 
Oznaczenie nieruchomości
Pow.
w ha
Numer nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrz. Gminy Kietrz
Cena wywoławcza nieruchomości
 
działka
 nr  595
 
k.m. 3
 
KW Nr
OP1G/000
21167/8
 
0,1113
 
Ściborzyce Wielkie
 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.  Działka ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta. Obecnie porośnięta jest trawą,
w części zakrzaczona, w części ogrodzona. Ukształtowanie
terenu - płaskie. Działka nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej za wyjątkiem naziemnej sieci elektrotechnicznej i słupa usytuowanego w jej części.
Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej
o nawierzchni asfaltowej. Wg ewidencji działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy
(Bp – 0,1113 ha).
 
MNUp – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
o niskiej intensywności projektowane.
RMu – tereny zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych ukształtowane.
 
 
22 000,00 zł
 
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100)
 
 
 
 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 12:00
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1.
 1. Wysokość, forma, termin wniesienia wadium:
 1. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100), w ten sposób, żeby najpóźniej w dniu 21 lutego 2019 r. znajdowało się na koncie Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym jest uprawniony do uczestnictwa w przetargu oraz wskazywać w tytule nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium:
 1. zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 2. zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
 3. ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 
 1.  Uczestnictwo w przetargu:
 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
 1. wpłacą wadium w ustalonej wysokości i w wyznaczonym terminie;
 2. złożą oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu;
 3. legitymują się ważnym dokumentem tożsamości.
 1. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy lub notarialnego pełnomocnictwo.
 2. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dokonywanie wszelkich czynności przetargowych oraz zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 3. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć przed rozpoczęciem przetargu, pisemne oświadczenie stwierdzające, iż nabycia nieruchomości dokona ze środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone podpisem drugiego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub oryginał lub uwierzytelniona kopia umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej małżeńskiej (w przypadku rozdzielności majątkowej).
 
 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
 1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, do której zaliczone zostanie wadium, w ten sposób żeby najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej, znajdowała się na Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz.
 2. Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną przez sprzedawcę po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.
 3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Kietrz.
 1. Dodatkowe informacje:
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Koszty związane z nabyciem prawa do nieruchomości oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
 3. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 4. Burmistrz Kietrza z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg.
 5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kietrzu (pokój nr 8-9), w dniach pracy Urzędu.
 • 25-01-2019
czytaj dalej

Zarządzenia ws. konsultacji i projektów uchwał dotyczących zmian w statutach sołectw

Ilustracja do informacji: Zarządzenia ws. konsultacji i projektów uchwał dotyczących zmian w statutach sołectw
Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniami ws. konsultacji i projektów uchwał dotyczące zmian w statutach sołectw.
 • 24-01-2019
czytaj dalej

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Kultury - Plastyki w Miejskim Domu Kultury w Kietrzu.

Ilustracja do informacji: Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Kultury - Plastyki w Miejskim Domu Kultury w Kietrzu.
Więcej w BIP.
 • 24-01-2019
czytaj dalej

Zapraszamy wszystkich na kurs na Młodszego Ratownika WOPR w Kietrzu

Ilustracja do informacji: Zapraszamy wszystkich na kurs na Młodszego Ratownika WOPR w Kietrzu
Zapraszamy wszystkich na kurs na Młodszego Ratownika WOPR w Kietrzu.
- Cena kursu: 320 zł + 50 zł składka,
- Zajęcia teoretycznie i praktyczne w miłej atmosferze,
- Osoba musi mieć ukończony 12 rok życia,
- Zapraszamy starszych jak i młodszych.
 
Masz więcej pytań? Zadzwoń, Tel.: +48 601 978 085
 • 24-01-2019
czytaj dalej

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse

Ilustracja do informacji: Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse
Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!
 • 23-01-2019
czytaj dalej

Nie pal śmieci! Nie truj siebie i sąsiadów!

Ilustracja do informacji: Nie pal śmieci! Nie truj siebie i sąsiadów!
Dziś grupa uczniów z klasy Vb z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przy ulicy Głowackiego 37 w Kietrzu wraz z Panią Genowefą Górecką, na ulicach naszego miasta przeprowadziła antysmogową akcję happeningową.
 • 23-01-2019
czytaj dalej

Nowy lekarz w Poradni Neurologicznej w Kietrzu

Ilustracja do informacji: Nowy lekarz w Poradni Neurologicznej w Kietrzu
Z ogromną przyjemnością informujemy, że od 8 stycznia 2019 r. do grona naszych specjalistów dołączyła lek. med. Katarzyna Barzykowska - specjalista neurolog.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Poradni Neurologicznej i jednocześnie zachęcamy Państwa do skorzystania z udogodnienia jakim jest rejestracja elektroniczna
http://www.gzlokietrz.pl/przychodnia,rejestracja-elektroniczna.html?fbclid=IwAR3vc0xEPeWZ0CRlDN4kmweITgfPLz5_Qivco48yWNjj5ESTqK80o4jOFSM
 • 23-01-2019
czytaj dalej

Ważna informacja dla użytkowników wieczystych gruntów

Ilustracja do informacji: Ważna informacja dla użytkowników wieczystych gruntów
Informacja dla dotychczasowych użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy z dniem 1 stycznia 2019 r. stali się właścicielami tych gruntów.
 • 23-01-2019
czytaj dalej
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: Elektroniczny system powiadamiania
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
 • Baner: Twitter
.