Aktualności

Ćwiczenia krajowe RENEGADE SAREX 18/II

Ilustracja do informacji: Ćwiczenia krajowe RENEGADE SAREX 18/II
Informuje się mieszkańców Gminy Kietrz, że w dniach 14 – 15 listopada 2018 r. (termin zapasowy 16 listopada 2018 r.) prowadzone będą ćwiczenia krajowe RENEGADE SAREX 18/II, których organizatorem jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
 
Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Podczas trwania ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania będą emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku powietrznego. W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.
Wyemitowane mogą zostać sygnały:
 • „OGŁOSZENIE ALARMU” – sygnał akustyczny dźwięk modulowany syreny w okresie 3 minut ;
 • „ODWOŁANIE ALARMU” – sygnał akustyczny dźwięk ciągły syreny w okresie 3 minut.
 • 13-11-2018
czytaj dalej

Zmarł Pan Józef Kozina

Ilustracja do informacji: Zmarł Pan Józef Kozina
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dziś w nocy, po długiej walce z chorobą zmarł wieloletni starosta powiatu głubczyckiego Pan Józef Kozina. 
Pogrzeb Ś. P. Józefa Koziny odbędzie się w czwartek, 15 listopada 2018 r. o godzinie 13.00 w Dzierżysławiu. 
Rodzinie, przyjaciołom, bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.
 • 12-11-2018
czytaj dalej

Kapituła medalu im. Ks. Prałata Stefana Pieczki serdecznie zaprasza na uroczystości związane z ks. Prałatem Stefanem Pieczką

Ilustracja do informacji: Kapituła medalu im. Ks. Prałata Stefana Pieczki serdecznie zaprasza na uroczystości związane z ks. Prałatem Stefanem Pieczką
Kościół NSPJ w Raciborzu ul. Warszawska 29
wtorek 20 listopada 2018  
18.00 - Msza Św. w intencji ks. Stefana Pieczki,
19.00 - Koncert  Macieja  Miecznikowskiego  Wyśpiewać 100 lat Niepodległości " (piosenki historyczne, stare hymny i pieśni religijne
podczas którego odbędzie się wręczenie medali im. Ks. Prałata Stefana Pieczki „UNITAS IN VERITATE” (JEDNOŚĆ W PRAWDZIE).
 • 13-11-2018
czytaj dalej

Ogłoszenia o najmie lokali użytkowych.

Ilustracja do informacji: Ogłoszenia o najmie lokali użytkowych.
Ogłoszenia o przetargach na wynajem lokali użytkowych, organizowanych przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Głubczycach
 • 09-11-2018
czytaj dalej

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres trzech lat n/w lokalu, stanowiącego własność Gminy Kietrz

Ilustracja do informacji: Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres trzech lat n/w lokalu, stanowiącego własność Gminy Kietrz
Ogłoszenie  o  przetargu
 
 
Na podstawie art. 37 ust. 4 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: z 2018 r., poz. 994 z póżn. zm./, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 1490, z późn. zm./, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 194.A.2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania   w najem w trybie przetargowym na okres  trzech lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1 oraz  Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 195.A.2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do oddania w trybie przetargowym w najem na okres trzech lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu przy ul. 3Maja 1, Burmistrz Kietrza:
 
o g ł a s z a   p i e r w s z y   p u b l i c z n y   p r z e t a r g   u s t n y   n i e o g r a n i c z o n y
 
na oddanie w najem na okres trzech lat n/w lokalu, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
 
Oznaczenie
 nieruchomości
pow. w ha
Numer nieruchomości
Opis (nieruchomości) lokalu użytkowego
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego m. Kietrz
Cel najmu
Okres najmu 
Cena (netto)  wywoławcza czynszu miesięcznego
za 1m2
              KW Nr OP1G/00023427/3
dz.nr 1838 pow. 0,0343ha
dz.nr 1849 pow. 0,0599ha
k.m.5 obręb Kietrz
 
KW Nr OP1G/00021162/3
dz.nr 46/7 pow. 0,0599 ha
k.m.5 obręb Kietrz
 
Kietrz,
ul. 3 Maja 1
 Lokal użytkowy składający się z jednego pomieszczenia o pow. 3,66 m² usytuowany na parterze w budynku siedziby Urzędu Miejskiego, przy głównych drzwiach wejściowych do budynku zlokalizowanego na działkach nr 1838,1849 i 46/7 k.m.5 obręb Kietrz. Wg ewidencji gruntów ww. działki stanowią inne tereny zabudowane oznaczone klasoużytkiem Bi.
Lokal wyposażony jest w instalację wewnętrzną elektryczną. Posiada w ścianie elewacji budynku otwór do montażu urządzeń bankomatu.
20 U – zabudowa usługowa, w tym usług publicznych,
Przezn. uzupełniające:       - zabudowa zbiorowego zamieszkania,                     - usługi sportu i rekreacji,    - funkcja mieszkaniowa,
SOKB - strefa A ochrony konserwatorskiej
Najem lokalu użytkowego w celu umieszczenia urządzeń bankomatu – usługi  nieuciążliwe na świadczenie usług bankomatowych
trzy lata
20,00 zł netto     za 1 m2 plus
podatek vat według obowiązującej stawki 
Termin płatności:
do 20 każdego miesiąca. 
 
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 10:00
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1.
 
 1. Opłaty:
Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia miesięcznego czynszu w wysokości wylicytowanej i ustalonej w przetargu, płatnego do dnia 20 każdego miesiąca, powiększonego o obowiązującą stawkę podatku VAT. Oprócz czynszu najemca ponosił będzie płatności z tytułu podatku od nieruchomości. Ustalony czynsz najmu nie obejmuje kosztów zużycia energii elektrycznej.
 1. Wysokość, forma, termin wniesienia wadium:
 1. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100), w ten sposób, żeby najpóźniej w dniu 05 grudnia 2018 r. znajdowało się na koncie Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym jest uprawniony do uczestnictwa w przetargu oraz wskazywać w tytule nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium:
 1. zostanie zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 2. zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
 3. ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu.
 1.  Uczestnictwo w przetargu:
 1. Do uczestnictwa w przetargu zostaną dopuszczone osoby, które :
 1. wpłacą wadium w ustalonej wysokości i w wyznaczonym terminie,
 2. legitymują się ważnym dokumentem tożsamości,
 3. złożą oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu, warunkami przetargu i projektem umowy najmu.  
 1. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy lub notarialnego pełnomocnictwa.
 2. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich,
  ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dokonywanie wszelkich czynności przetargowych oraz zgodę na zawarcie umowy najmu.
 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
 1. Termin i miejsce zawarcia umowy najmu, określone zostaną przez wynajmującego po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, wynajmujący odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Kietrz.
 1. Dodatkowe informacje:
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej czynszu miesięcznego. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Burmistrz Kietrza z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg.
 3. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kietrzu (pokój nr 8-9), w dniach pracy Urzędu.
 
 • 09-11-2018
czytaj dalej

Przywracanie muraw na 60-lecie rezerwatu przyrody Góra Gipsowa

Ilustracja do informacji: Przywracanie muraw na 60-lecie rezerwatu przyrody Góra Gipsowa
W rezerwacie przyrody Góra Gipsowa zakończył się kolejny etap prac z zakresu ochrony czynnej, finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.
 • 09-11-2018
czytaj dalej

Niepodległa do Hymnu!

Ilustracja do informacji: Niepodległa do Hymnu!
Gmina Kietrz dołączyła do akcji „Niepodległa do hymnu”!
 
Przyjdź 11 listopada o godzinie 13:30 i włącz się we wspólne świętowanie. Pokażmy, że w stulecie odzyskania niepodległości jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną. Zademonstrujmy to w najbliższy sercom Polaków sposób – śpiewając wspólnie Hymn Państwowy.
 • 08-11-2018
czytaj dalej

Zumba Kids w Kietrzu - video

Ilustracja do informacji: Zumba Kids w Kietrzu - video
Od kilku lat dzieci z Zumba Kids z Kietrza są pod skrzydłami Pani Joanny Dudkiewicz. Mają w sobie mnóstwo talentu, wytrwałości i cierpliwości. Zapraszamy na materiał video z ostatnich zajęć!
 
https://youtu.be/xKHUKxdnCks
 • 08-11-2018
czytaj dalej

100 km na 100 lecie Niepodległości

Ilustracja do informacji: 100 km na 100 lecie Niepodległości
Przed nami Narodowe Święto Niepodległości. Z tej też okazji, z okazji 100 lecia odzyskania przez nasze państwo Niepodległości, Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno Sportowe „GRYF” postanowiło zorganizować sztafetowy bieg na dystansie 100 km. Okazja jest nietypowa, więc i sam bieg również będzie trochę inny. Zostanie rozegrany w powiecie głubczyckim, w czterech gminach Kietrz, Branice, Głubczyce i Baborów. Zawodnicy (tylko 12 biegaczy) będą mieli 9 godzin na uzyskanie dystansu 100 km. Bieg odbędzie się dnia 10 listopada. Startujemy z ul.Matejki 6 o godz.8:00 spod Tablicy upamiętniającej istnienie obozu pracy przymusowej w Kietrzu. Drugim akcentem naszego biegu jest uczczenie 40 rocznicy wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II na Stolicę Piotrową i złożenie kwiatów pod nowo poświęconym pomnikiem Jana Pawła II w Głubczycach o godz.13.15.
 
Już dziś zapraszamy wszystkich, aby przyłączali się do naszego biegu, na wybranych odcinkach trasy, aby uczcić z nami 100 lat Niepodległej.
Przewidywany czas przybycia biegaczy do poszczególnych miejscowości przedstawia się następująco: Ściborzyce Wielkie – 8:45 , Rozumice – 8:55 , Dzierżysław – 9:15 , Lubotyń – 9:25 , Nasiedle – 9:30 , Ludmierzyce – 9:50 , Pilszcz – 10:15 , Uciechowice -10:45 , Wysoka – 11:05 , Branice – 11:30 , Michałkowice – 11:45 , Lewice – 11:55 , Bogdanowice – 12:35 , Głubczyce – 13:05 , Bernacice – 14:45 , Babice – 14:55 , Baborów – 15:05 , Raków – 15:30, Tłustomosty – 15:35 , Kietrz – 16:20.
 
DOŁĄCZ DO BIEGU – ŚWIĘTUJMY RAZEM NIEPODLEGŁOŚĆ
 
 • 05-11-2018
czytaj dalej

Posprzątaj po swoim psie!

Ilustracja do informacji: Posprzątaj po swoim psie!
Urząd Miejski w Kietrzu przypomina wszystkim mieszkańcom, że obowiązkiem każdego właściciela jest sprzątanie po swoim psie.
Obowiązek ten wynika z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/263/2016 r. Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24.11.2016 r.
Zgodnie z ww. Regulaminem „zanieczyszczenia po zwierzętach domowych ich opiekunowie powinni usuwać niezwłocznie”.
 
W odchodach psów występują drobnoustroje, które mogą być przyczyną chorób zakaźnych i pasożytniczych u ludzi. Na szczególne ryzyko narażone są nasze dzieci, bawiące się na placach zabaw, trawnikach i w piaskownicach.
 
Psie odchody umieszczone w tzw. „psim pakiecie” lub zwykłej torebce foliowej należy wrzucać do specjalnych pojemników lub zwykłych koszy na śmieci. 
 
Właścicielom, którzy nie wykonują ww. obowiązku grozi mandat w wysokości do 500 zł.
 
Bądźmy odpowiedzialni za swoje zwierzęta!
1 2 3 4 5 6 ... 117
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: Elektroniczny system powiadamiania
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
 • Baner: Twitter
.