Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Kietrza z dnia 16 listopada 2018 r.

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie Burmistrza Kietrza z dnia 16 listopada 2018 r.
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA KIETRZA
z dnia 16 listopada 2018 roku
 
 
 
W sprawie: konsultacji Rocznego Program współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi    i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 
Podstawa prawna:
Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego           i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LI/287/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.
 
Cel konsultacji:
Wymiana poglądów i nawiązanie dialogu pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych       a jednostką samorządu terytorialnego prowadzące do zaopiniowania i naniesienia ewentualnych uwag dotyczących „Rocznego Program współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
 
Przedmiot konsultacji:
Projekt „Rocznego Program współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”- stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 
Zakres konsultacji:
Zakres konsultacji obejmuje zapisy rocznego programu współpracy, w tym w szczególności priorytetowe zadania publiczne przewidziane do realizacji w 2019 r.
 
Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Konsultacje będą trwały od dnia 16 listopada 2018 r. do dnia 26 listopada 2018 r.
 
Forma konsultacji:
Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej, poprzez zgłaszanie uwag i wniosków za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz lub osobiście w Biurze Rady Miejskiej w Kietrzu (w każdym przypadku decyduje data wpływu uwag i wniosków do Urzędu).
Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie: nazwy i adresu organizacji, imienia          i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. Opinie i uwagi niezawierające tych danych lub złożone poza wyznaczonym terminem konsultacji nie będą brane pod uwagę.
 
Wzór formularza zgłaszania opinii i uwag:
Wzór formularza zgłaszania opinii i uwag stanowi załącznik Nr 2 do ogłoszenia.
 
Sposób ogłoszenia wyników konsultacji:
Z przebiegu konsultacji sporządzony zostanie protokół, który podany zostanie do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz na stronach internetowych: www.bip.kietrz.pl, www.kietrz.pl.
 
 
 • 16-11-2018
czytaj dalej

Zaprzysiężenie Pani Burmistrz Doroty Przysiężnej - Bator oraz nowej Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Zaprzysiężenie Pani Burmistrz Doroty Przysiężnej - Bator oraz nowej Rady Miejskiej
W poniedziałek 19 listopada o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Kietrzu będzie miało miejsce uroczyste zaprzysiężenie Pani Burmistrz Doroty Przysiężnej - Bator oraz nowej Rady Miejskiej.
 
 • 16-11-2018
czytaj dalej

Sprzedaż działki przy ulicy Kościuszki 14 w Kietrzu - Przetarg

Ilustracja do informacji: Sprzedaż działki przy ulicy Kościuszki 14 w Kietrzu - Przetarg
Ogłoszenie o przetargu
 • 14-11-2018
czytaj dalej

Sprzedaż działki nr 339/2 w Wojnowicach - Przetarg

Ilustracja do informacji: Sprzedaż działki nr 339/2 w Wojnowicach - Przetarg
Ogłoszenie o przetargu
 
 • 14-11-2018
czytaj dalej

Najem lokalu na okres trzech lat - Przetarg

Ilustracja do informacji: Najem lokalu na okres trzech lat - Przetarg
Ogłoszenie  o  przetargu
 
 
 • 14-11-2018
czytaj dalej

Jutro (15.11) Urząd Miejski czynny do godziny 12:30

Ilustracja do informacji: Jutro (15.11) Urząd Miejski czynny do godziny 12:30
Informujemy, że dnia 15 listopada 2018 Urząd Miejski w Kietrzu będzie czynny do godz.12:30 z powodu uroczystości pogrzebowej Ś.P. Józefa Koziny - Starosty Głubczyckiego.
 • 14-11-2018
czytaj dalej

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci

Ilustracja do informacji: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.
Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł 28 września 2018 r. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.
 
Umowa obowiązuje od 14.10.2018 r. do 13.10.2019 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
 • 13-11-2018
czytaj dalej

Ćwiczenia krajowe RENEGADE SAREX 18/II

Ilustracja do informacji: Ćwiczenia krajowe RENEGADE SAREX 18/II
Informuje się mieszkańców Gminy Kietrz, że w dniach 14 – 15 listopada 2018 r. (termin zapasowy 16 listopada 2018 r.) prowadzone będą ćwiczenia krajowe RENEGADE SAREX 18/II, których organizatorem jest Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
 
Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej. Podczas trwania ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania będą emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku powietrznego. W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.
Wyemitowane mogą zostać sygnały:
 • „OGŁOSZENIE ALARMU” – sygnał akustyczny dźwięk modulowany syreny w okresie 3 minut ;
 • „ODWOŁANIE ALARMU” – sygnał akustyczny dźwięk ciągły syreny w okresie 3 minut.
 • 13-11-2018
czytaj dalej

Zmarł Pan Józef Kozina

Ilustracja do informacji: Zmarł Pan Józef Kozina
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dziś w nocy, po długiej walce z chorobą zmarł wieloletni starosta powiatu głubczyckiego Pan Józef Kozina. 
Pogrzeb Ś. P. Józefa Koziny odbędzie się w czwartek, 15 listopada 2018 r. o godzinie 13.00 w Dzierżysławiu. 
Rodzinie, przyjaciołom, bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.
 • 12-11-2018
czytaj dalej

Kapituła medalu im. Ks. Prałata Stefana Pieczki serdecznie zaprasza na uroczystości związane z ks. Prałatem Stefanem Pieczką

Ilustracja do informacji: Kapituła medalu im. Ks. Prałata Stefana Pieczki serdecznie zaprasza na uroczystości związane z ks. Prałatem Stefanem Pieczką
Kościół NSPJ w Raciborzu ul. Warszawska 29
wtorek 20 listopada 2018  
18.00 - Msza Św. w intencji ks. Stefana Pieczki,
19.00 - Koncert  Macieja  Miecznikowskiego  Wyśpiewać 100 lat Niepodległości " (piosenki historyczne, stare hymny i pieśni religijne
podczas którego odbędzie się wręczenie medali im. Ks. Prałata Stefana Pieczki „UNITAS IN VERITATE” (JEDNOŚĆ W PRAWDZIE).
 • 13-11-2018
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 116
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: Elektroniczny system powiadamiania
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
 • Baner: Twitter
.