Aktualności

Otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Ilustracja do informacji: Otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Informujemy, że od soboty 09.05.2020r. zostanie otwarty PSZOK zlokalizowany przy Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu.
PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1700,w soboty w godz. od 900 do 1400 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
W związku z panującą pandemią koronawirusa, prosimy o rygorystyczne przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, tj.: odpady na PSZOK dostarcza 1 osoba; klienci muszą mieć założone maseczki zasłaniające usta i nos z uwagi na przebywanie w strefie publicznej, jednocześnie należy zachować odpowiednią odległość pomiędzy osobami nie mniejszą niż 2 m oraz bezwzględnie należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracownika obsługującego PSZOK.
Pomimo ustalonych nowych zasad bezpieczeństwa prosimy o zachowanie ostrożności i w miarę możliwości ograniczenia oddawania odpadów do PSZOK-u jedynie do niezbędnego minimum.
Jednocześnie przypominamy o zasadach przyjmowania odpadów na PSZOK:
 1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne zbierane w sposób selektywny nieodpłatnie tylko od mieszkańców gminy Kietrz. Gmina udostępni firmie obsługującej PSZOK wykaz nieruchomości, z których odbierane będą odpady.
 2. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 3. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz poleceń pracownika punktu.
 4. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
 5. Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:
  1. tworzywa sztuczne,
  2. metale,
  3. papier i tektura,
  4. szkło,
  5. opakowania wielomateriałowe,
  6. odzież, tekstylia,
  7. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
  8. chemikalia,
  9.   zużyte baterie i akumulatory,
  10.   lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
  11.   zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  12.    odpady wielkogabarytowe,
  13.    zużyte opony samochodowe do 20 cali w ilości nieprzekraczającej  4 szt./rok/deklarację; powyżej ustalonego limitu odpady będą przyjmowane za           określoną opłatą uiszczaną przez mieszkańca
  14.    odpady budowlane i remontowe w ilości  500 kg/rok/deklarację; powyżej ustalonego limitu odpady są przyjmowane za określoną opłatą uiszczaną przez mieszkańca.  
  15.    odpady zielone,
  16.    inne odpady budowlane: papa, ondulina, styropian, wełna mineralna w ilości 300 kg/rok/deklarację; powyżej ustalonego limitu odpady są przyjmowane za określoną opłatą,
  17.    odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, szczególności igły i strzykawki.
 1. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zielone znajdujące się w stanie umożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania, tj. nie mogą być w stanie rozkładu, zgniłe lub sfermentowane.
 2. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
 • odpady zawierające azbest,
 • szyby i części samochodowe,
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady pochodzące z działalności gospodarczej, rolniczej i innych instytucji. 
 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
 2. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
 3. Dostarczający odpady zobowiązany jest do rozładunku dostarczonych odpadów we własnym zakresie (za pomocą własnych narzędzi) w ściśle określone miejsce wskazane przez pracownika PSZOK.
 4. Mieszkaniec na żądanie obsługi PSZOK zobowiązany jest otworzyć worek z odpadami w celu weryfikacji jego zawartości ze złożoną deklaracją.
 5. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywa się na formularzu przyjęcia odpadów zawierającym dane przekazującego odpady: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę przyjęcia odpadu, wagę,  rodzaj i kod odpadu oraz  podpis obsługującego PSZOK.
 6. Obsługa PSZOK może odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 7. Przyjęcie odpadu nastąpi jedynie za okazaniem dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Kietrz lub ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami.
 8. Obsługa PSZOK prowadzi rejestr mieszkańców, od których przyjęto odpady na PSZOK.
 9. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie internetowej www.kietrz.pl oraz www.bip.kietrz.pl
 10. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania PSZOK należy składać do Burmistrza Kietrza. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub elektronicznie na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz, tel. 77/ 485 43 56, e-mail.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.