Aktualności

Nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2020

Ilustracja do informacji: Nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2020
Urząd Miejski w Kietrzu ogłasza nabór wniosków od właścicieli nieruchomości z terenu gminy w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2020 z udziałem środków NFOŚiGW w Warszawie, udzielanego przez WFOŚiGW w Opolu. 
Celem programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.  
Dofinansowaniu podlegać będą: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kietrz. Środki przeznaczone na dofinansowane pochodzić będą z:
 • NFOŚiGW Warszawie- do 50% kwoty dofinansowania,
 • WFOŚiGW w Opolu- nie mniej niż 35 % kwoty dofinansowania,
 • środków własnych beneficjenta- pozostałe koszty (przez środki własne beneficjenta-gminy rozumie się również środki beneficjentów końcowych, np. osób fizycznych, które wpłacają na konto gminy wymagany wkład).
 
Wnioski należy składać osobiście w terminie do dnia 31 marca 2020 r. (włącznie) w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji Urzędu Miejskiego w Kietrzu, pok. nr 23‑24, tel. 77 485 43 56, wew. 22 lub 34.
 
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
             
Poniżej podajemy wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania:
 1. wniosek złożony do gminy (do dnia 31.03.2020 r.),
 2. załączniki do wniosku:
 1. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do budynku albo budowli lub lokali,
 2. zgoda na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów zawierających azbest, wydana przez właściciela lub administratora budynku, w przypadku budynków nie będących własnością wnioskodawcy,
 3. potwierdzenie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji, że dany obiekt budowlany został zinwentaryzowany w Urzędzie Miejskim w Kietrzu (osoby fizyczne) lub kserokopia informacji o wyrobach zawierających azbest, złożona do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (pozostałe podmioty),
 4. kopia „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzona wg załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)- oryginał do wglądu,
 5. kopia zgłoszenia w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Głubczycach robót budowlanych lub decyzja o pozwoleniu na budowę, montaż, przebudowę, remont lub wykonanie innych robót budowlanych, obejmujących w swoim zakresie demontaż wyrobów zawierających azbest– zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane- oryginał do wglądu,
 6. dokument potwierdzający przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych lub oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu wobec ww. zgłoszenia,
 7. w przypadku przedsiębiorców, należy złożyć dodatkowo:
 • potwierdzenie z wywiązywania się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska,
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w dwóch poprzednich latach podatkowych lub oświadczenie o takiej pomocy w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.     
 
 
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji Urzędu Miejskiego w Kietrzu, nr tel. 77/485 43 56, wew. 22 lub 34.
 
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Melioracji
Urzędu Miejskiego w Kietrzu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.