Aktualności

Nabór do żłobka

Ilustracja do informacji: Nabór do żłobka
Informator
 
 
 1. Rekrutacja odbywa się na podstawie Kart Zgłoszeń. Kartę należy pobrać ze strony www.kietrz.pl, wydrukować i wypełnić czytelnie.
 2. Do Żłobka przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci rodziców zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz.
 1. Dzieci spoza Gminy Kietrz będą przyjmowane do Żłobka, jedynie w momencie zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Kietrz i w miarę posiadania wolnych miejsc.
 2. Do Żłobka przyjmuje się dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyjąć dziecko do 4 roku życia.
 3. Dzieci w Żłobku przyjmowane są do grup według ich zbliżonego wieku oraz rozwoju psychofizycznego.
 4. Ilość miejsc w Żłobku wynosi 31.
 5. Rodzice (opiekunowie prawni dziecka) zobowiązani są przy zapisie dziecka do Żłobka złożyć Kartę Zgłoszenia dziecka wraz z niezbędnymi załącznikami:
- orzeczenie o niepełnosprawności dziecka/rodzica (kopia opatrzona podpisem „za zgodność z oryginałem”, imieniem oraz nazwiskiem osoby składającej Kartę);
- dokument potwierdzający fakt, że rodzic/opiekun samotnie wychowuje dziecko -orzeczenie    lub wyrok sądu/ akt zgonu jednego z rodziców/opiekunów (kopia opatrzona podpisem „za zgodność z oryginałem”, imieniem oraz nazwiskiem osoby składającej Kartę);
 - zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie lub miejsce nauki w trybie dziennym.
 1. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc wolnych- w pierwszej kolejności do Żłobka przyjmowane są dzieci według poniższych kryteriów, jakie reguluje Statut.
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają:
a) dzieci obojga rodziców (opiekunów prawnych) pracujących zawodowo lub uczących się;
b) dzieci rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku dla lat 3); Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 3831
c) dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
d) dzieci rodzica (opiekuna prawnego), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
e) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje lub więcej).
 
Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA  należy złożyć w tymczasowym sekretariacie Żłobka (w budynku Zespołu Szkół przy ul. Głowackiego 37  – sala 214 na drugim piętrze w godzinach 9.00-14.00) do dnia 21 stycznia 2020r.  
 
 
Dyrektor Samorządowego Żłobka w Kietrzu
Aleksandra Żłobicka

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.