Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kietrzu zatrudni na czas określony osobę na stanowisku – Asystent Rodziny.
Zgodnie z art.12.1 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. Z 2017r. poz.697)
asystentem rodziny może być osoba która posiada :
-wykształcenie wyższe na kierunku ; psychologia,socjologia,nauki o rodzinie,praca socjalna lub
 
wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3  *i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną  lub
 
wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną a także udokumentuje co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
 
- wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
 
ponadto
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona
-wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku,gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
Bliższych informacji dotyczących zasad pracy asystenta osoby zainteresowane mogą uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kietrzu przy ul. Wojska Polskiego 21 w godzinach pracy Ośrodka lub telefonicznie -77 4854502 wewn. 12
 
 *3. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, liczbę godzin i zakres programowy szkoleń, o których mowa w ust. l pkt l lit. b i c, oraz kwalifikacje osób, które mogą prowadzić szkolenia, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu wykonywania zadań przez asystenta rodziny.
 
 
 Ryszard Kasprzycki- Kierownik MOPS Kietrz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

  • Baner: ePUAP
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.