Aktualności

Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Kietrzaz dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kietrzu

Ilustracja do informacji: Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Kietrzaz dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kietrzu
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:
§ 1.      Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kietrzu.
 
§ 2.      Ustala się treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
     
             § 3.      Ogłoszenie o konkursie należy opublikować:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kietrz,
 2. na stronie internetowej: www.kietrz.pl,
 3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu.
 
§ 4.      Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Burmistrza Kietrza oddzielnym zarządzeniem.
 
             § 5.      Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
             § 6.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.