Referaty

Referat Finansowo-Podatkowy

Referat Finansowo-Podatkowy
 
Główne zadania Referatu Finansowo-Podatkowego w zakresie finansów:
- budowanie i planowanie oraz zmiany budżetu Gminy Kietrz tj. Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz jednostek podległych, dla których gmina prowadzi obsługę finansową tj. jednostek oświatowych a w szczególności:
 • Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kietrzu,
 • Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowej Cerekwii,
 • Zespołu Szkół w Kietrzu,
- prowadzenie obsługi księgowo-finansowej w/w jednostek w zakresie naliczania i wypłacania wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ewidencjonowanie zdarzeń księgowych wraz ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, współpraca z Urzędem Skarbowym,
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Głównym Urzędem Statystycznym i innymi instytucjami,
- prowadzenie obsługi kasowej gminy poprzez ewidencjonowanie wpłat dotyczących dochodów budżetowych (podatków lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat skarbowych, opłat w zakresie dochodów generowanych przez jednostki oświatowe, itp.) oraz wydatków budżetowych,
- wystawianie zaświadczeń oraz wniosków dla pracowników związanych z wynagrodzeniem,
- prowadzenie ewidencji stanu środków trwałych oraz zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę,
- obsługa księgowa sum depozytowych w zakresie ewidencji wpłaconych wadium, kaucji  oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- obsługa księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w/w jednostek,
- prowadzenie obsługi Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.
 
Główne zadania Referatu Finansowo-Podatkowego w zakresie podatków:
- prowadzenie spraw dotyczących osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w zakresie:
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego,
 • podatku od środków transportowych;
- prowadzenie spraw związanych z opłatą skarbową i targową,
- prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków dotyczących udzielania ulg podatkowych i odwołań,
- prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej w ww. zakresie,
- wykonywanie czynności przedegzekucyjne (wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych itp.) należności podatkowych,
- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń i informacji podatkowych,
- prowadzenie analityczne księgowości podatkowej i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
- sporządzanie sprawozdań z zakresu realizowanych zadań.
 
Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w referacie zawarty jest w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Kietrzu.
 
Kontakt:
 
Beata Trzcińska - Skarbnik Gminy
e-mail
tel. 77 485 43 56
nr pokoju: 19
 
Anna Paliga - Zastępca głównego księgowego (w zakresie podatków lokalnych)
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 38
nr pokoju: 12
 
Aleksandra Branicka - Zastępca głównego księgowego (w zakresie księgowości)
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 20
nr pokoju: 21
 
Pracownicy Referatu Finansowo – Podatkowego (finanse):
 
Anna Żydek – inspektor ds. księgowości finansowej
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 35
nr pokoju: 22
 
Justyna Weiner - podinspektor ds. księgowości budżetowej
tel. 77 485 43 56 wew. 35
nr pokoju: 22
 
Paulina Gunia - referent ds. księgowości budżetowej
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 35
nr pokoju: 22
 
Bożena Dreszler – inspektor ds. płac
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 18
nr pokoju: 20
 
Karolina Rabiniak - Mleczko - referent ds. płac i księgowości
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 18
nr pokoju: 20
 
Danuta Ślęzak - Inspektor ds. kasy
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 31
nr pokoju: 2
 
Małgorzata Tołpa - Podinspektor ds. inwentaryzacji
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 31
nr pokoju: 2
 
Pracownicy Referatu Finansowo – Podatkowego (podatki):

Magdalena Wójtowicz – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 23
nr pokoju: 11
 
Ewa Lasyk – podinspektor ds. księgowości podatków i opłat
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 23
nr pokoju: 11
 
Dorota Buch – inspektor ds. księgowości podatków i opłat
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 23
nr pokoju: 11
 
Adriana Fleszer – referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
e-mail
tel. 77 485 43 56 wew. 23
nr pokoju: 11
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.