Dashboard

Wybieram Wybory III Edycja - Konkurs

Ilustracja do informacji: Wybieram Wybory III Edycja - Konkurs
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym.
 • 18-01-2019
czytaj dalej

Ważna informacja dla użytkowników wieczystych gruntów

Ilustracja do informacji: Ważna informacja dla użytkowników wieczystych gruntów
Informacja dla dotychczasowych użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, którzy z dniem 1 stycznia 2019 r. stali się właścicielami tych gruntów.
 
 • 17-01-2019
czytaj dalej

Pan Andrzej Misina Wicemistrzem!

Ilustracja do informacji: Pan Andrzej Misina Wicemistrzem!
Pan Andrzej Misina nasz kietrzański sympatyk dwóch kółek, w Strzelcach Krajeńskich zdobył Wicemistrzostwo w 82 Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Przełajowym!
 • 15-01-2019
czytaj dalej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - mamy rekord!

Ilustracja do informacji: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - mamy rekord!
Nasi młodzi bohaterowie przy wsparciu rodziców oraz pedagogów podczas 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kietrzu zebrali 6989 zł!
 • 14-01-2019
czytaj dalej

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - szczegóły

Ilustracja do informacji: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - szczegóły
Około 30 uczniów (zuchy i harcerze) z klas I – VIII Szkoły Podstawowej w Kietrzu przeprowadzą najbliższą niedzielę zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!
 
 • 11-01-2019
czytaj dalej

Spotkanie z Posłem na Sejm Panem Pawłem Grabowskim

Ilustracja do informacji: Spotkanie z Posłem na Sejm Panem Pawłem Grabowskim
W czwartkowe popołudnie Burmistrz Kietrza Pani Dorota Przysiężna – Bator oraz zastępcą Burmistrza Pan Marceli Głogiewicz spotkali się z Posłem na Sejm Panem Pawłem Grabowskim (Kukiz ‘15).
 • 11-01-2019
czytaj dalej

Kietrz wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy!

Ilustracja do informacji: Kietrz wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy!
27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 13 stycznia 2019 roku. Jego celem będzie zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
 • 11-01-2019
czytaj dalej

IMGW ostrzega! Oblodzenie!

Ilustracja do informacji: IMGW ostrzega! Oblodzenie!
IMGW ostrzega!
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.
 • 09-01-2019
czytaj dalej

Drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 339/2 położonej w Wojnowicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Ilustracja do informacji: Drugi publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 339/2 położonej w Wojnowicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 67 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2014, poz. 1490), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XLIV/392/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 339/2 położonej w Wojnowicach stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 40.A.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 339/2 położonej w Wojnowicach stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 84.A.2018 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 339/2 położonej w Wojnowicach stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 242.A.2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Wojnowicach oznaczonej działką nr 339/2 stanowiącej własność Gminy Kietrz, Burmistrz Kietrza:
 
ogłasza  drugi  publiczny  przetarg  ustny  ograniczony
 
na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz
Oznaczenie nieruchomości
Pow.
w ha
Numer nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrz. Gminy Kietrz
Cena wywoławcza nieruchomości
 
dz. nr  339/2
 
k.m. 2
 
KW Nr
OP1G/000
39925/9
 
0,7513
 
Wojnowice
 
 
Działka stanowi grunt rolny. Większa część działki jest zakrzaczona oraz porośnięta drzewami, które nie przedstawiają wartości użytkowej. Działka ma nieregularny kształt. Ukształtowanie terenu – pochyłe. Działka nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Dojazd i dostęp do działki możliwy
za pośrednictwem drogi polnej – działki oznaczonej numerem 334.
Wg ewidencji gruntów działka stanowi sady (S-ŁIV – 0,3413 ha), nieużytki (N – 0,4022 ha) i grunty pod rowami (W-ŁVI – 0,0078 ha).
 
 
R – tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze).
STZ – granice terenów wyłączonych z zabudowy – tereny bilansowe złóż surowców mineralnych.
 
 
27 000,00 zł
 
(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy  złotych 00/100)
 
 
 
 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
I przetarg zorganizowany 30 listopada 2018 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 r. o godz. 11:00
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1.
 
 1. Ograniczenie przetargu i termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:
 1. Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 z późn.zm.)
 2. Osoby wskazane w ppkt. 1 w terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. zobowiązane są do złożenia w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu przy ulicy 3 Maja 1 (pok. nr 9):
 • oświadczenia, że zapoznały się z regulaminem i warunkami przetargu, aktualnym stanem nieruchomości oraz wyrażają zgodę na nabycie w takim stanie w jakim znajduje się w dniu składania oświadczenia;
 • dowodów określonych w art. 7 powołanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 • dowodu wniesienia wadium.
 1. Komisja przetargowa w terminie do dnia 23 stycznia 2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu wywiesi listę osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu.
 
 1. Uzasadnienie wyboru formy przetargu:
 1. Nieruchomość objęta przetargiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1405 z późn.zm.) stanowi nieruchomość rolną, zatem sprzedaż podlega jej zastosowaniu i ograniczeniu w nabyciu przez osoby uprawnione do nabycia nieruchomości rolnych.
 2. Zgodnie art. 2a ust.1 powołanej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych, ustalonej zgodnie z art.5 ust.2 i 3 tej ustawy.
 3. Zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście gospodarstwo.
 4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w art. 2a ust. 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2-4 tej ustawy może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek podmiotów wskazanych w art. 2a ust. 4 tej ustawy.
 
III. Wysokość, forma, termin wniesienia wadium:
 1. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 2 700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100), w ten sposób, żeby najpóźniej w dniu 18 stycznia 2019 r. znajdowało się na koncie Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony
  do uczestnictwa w przetargu oraz wskazywać w tytule nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium:
 1. zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 2. zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
 3. ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
IV. Uczestnictwo w przetargu:
 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby uprawnione do nabywania nieruchomości rolnych wskazane w pkt. I ppkt 1 i II ogłoszenia, które:
 1. wpłacą wadium w ustalonej wysokości i w wyznaczonym terminie,
 2. spełnią wymogi określone w pkt. I ppkt 2 i II ogłoszenia,
 3. legitymują się ważnym dokumentem tożsamości.
 1. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy lub notarialnego pełnomocnictwa.
 2. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dokonywanie wszelkich czynności przetargowych oraz zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 3. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany do złożenia przed rozpoczęciem przetargu, pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż nabycia nieruchomości dokona ze środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone podpisem drugiego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub oryginał lub uwierzytelniona kopia umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej małżeńskiej (w przypadku rozdzielności majątkowej).
 
 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
 1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, do której zaliczone zostanie wadium, w ten sposób żeby najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej, znajdowała się na Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz.
 2. Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną przez sprzedawcę po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.
 3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Kietrz.
 
 1. Dodatkowe informacje:
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Koszty związane z nabyciem prawa do nieruchomości oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
 3. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
 4. Burmistrz Kietrza z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg.
 5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kietrzu (pokój nr 8-9), w dniach pracy Urzędu.
 • 09-01-2019
czytaj dalej

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 520 i 521 położonych w Ściborzycach Wielkich, stanowiących własność Gminy Kietrz

Ilustracja do informacji: Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 520 i 521 położonych w Ściborzycach Wielkich, stanowiących własność Gminy Kietrz
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 67 ust. 1, 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2014, poz. 1490), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr LIV/481/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 520 i 521, położonej w Ściborzycach Wielkich stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 166.A.2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej działkami nr 520 i 521, położonej w Ściborzycach Wielkich stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 204.A.2018 z dnia 19 października 2018 roku w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości oznaczonej działkami nr 520 i 521, położonej w Ściborzycach Wielkich stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży, Burmistrz Kietrza:
 
ogłasza  pierwszy  publiczny  przetarg  ustny  nieograniczony  
 
na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz
Oznaczenie nieruchomości
Pow.
w ha
Numer nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrz. Gminy Kietrz
Cena wywoławcza nieruchomości
 
działki
 nr 520 i 521
 
k.m. 3
 
KW Nr
OP1G/000
21167/8
 
0,0939
 
Ściborzyce Wielkie
 
 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w centrum wsi,
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej
i zagrodowej.
Nieruchomość składająca się z działek nr 520 i 521 o kształcie regularnym zbliżonym do prostokąta i ukształtowaniu terenu - płaskim. Nieruchomość ogrodzona płotem z siatki stalowej na słupach betonowych, posiadająca bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej.
Wg ewidencji działki stanowią zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp).
MNUp – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności projektowane.
MNUu – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności ukształtowane.
RMu – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych
i ogrodniczych ukształtowane.
 
 
24 900,00 zł
 
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset  złotych 00/100)
 
 
 
 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 r. o godz. 10:00
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1.
 
 1. Wysokość, forma, termin wniesienia wadium:
 1. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 2 490,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100), w ten sposób, żeby najpóźniej w dniu 18 stycznia 2019 r. znajdowało się na koncie Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym jest uprawniony do uczestnictwa w przetargu oraz wskazywać w tytule nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium:
 1. zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 2. zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
 3. ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 
 1.  Uczestnictwo w przetargu:
 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby wskazane w I. pkt.1 ogłoszenia, które:
 1. wpłacą wadium w ustalonej wysokości i w wyznaczonym terminie;
 2. złożą oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu;
 3. legitymują się ważnym dokumentem tożsamości.
 1. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy lub notarialnego pełnomocnictwo.
 2. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dokonywanie wszelkich czynności przetargowych oraz zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 3. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć przed rozpoczęciem przetargu, pisemne oświadczenie stwierdzające, iż nabycia nieruchomości dokona ze środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone podpisem drugiego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub oryginał lub uwierzytelniona kopia umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej małżeńskiej (w przypadku rozdzielności majątkowej).
 
 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
 1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, do której zaliczone zostanie wadium, w ten sposób żeby najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej, znajdowała się na Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz.
 2. Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną przez sprzedawcę po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.
 3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Kietrz.
 1. Dodatkowe informacje:
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Koszty związane z nabyciem prawa do nieruchomości oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
 3. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 4. Burmistrz Kietrza z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg.
 5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kietrzu (pokój nr 8-9), w dniach pracy Urzędu.
 • 09-01-2019
czytaj dalej
1 2 3 4
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: Elektroniczny system powiadamiania
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
 • Baner: Twitter
.