Przetargi

Sprzedaż działki nr 339/2 w Wojnowicach - Przetarg

Ilustracja do informacji: Sprzedaż działki nr 339/2 w Wojnowicach - Przetarg
Ogłoszenie o przetargu
 
 • 14-11-2018
czytaj dalej

Najem lokalu na okres trzech lat - Przetarg

Ilustracja do informacji: Najem lokalu na okres trzech lat - Przetarg
Ogłoszenie  o  przetargu
 
 
 • 14-11-2018
czytaj dalej

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres trzech lat n/w lokalu, stanowiącego własność Gminy Kietrz

Ilustracja do informacji: Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres trzech lat n/w lokalu, stanowiącego własność Gminy Kietrz
Ogłoszenie  o  przetargu
 
 
Na podstawie art. 37 ust. 4 , art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: z 2018 r., poz. 994 z póżn. zm./, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 1490, z późn. zm./, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 194.A.2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania   w najem w trybie przetargowym na okres  trzech lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1 oraz  Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 195.A.2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do oddania w trybie przetargowym w najem na okres trzech lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu przy ul. 3Maja 1, Burmistrz Kietrza:
 
o g ł a s z a   p i e r w s z y   p u b l i c z n y   p r z e t a r g   u s t n y   n i e o g r a n i c z o n y
 
na oddanie w najem na okres trzech lat n/w lokalu, stanowiącego własność Gminy Kietrz.
 
Oznaczenie
 nieruchomości
pow. w ha
Numer nieruchomości
Opis (nieruchomości) lokalu użytkowego
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego m. Kietrz
Cel najmu
Okres najmu 
Cena (netto)  wywoławcza czynszu miesięcznego
za 1m2
              KW Nr OP1G/00023427/3
dz.nr 1838 pow. 0,0343ha
dz.nr 1849 pow. 0,0599ha
k.m.5 obręb Kietrz
 
KW Nr OP1G/00021162/3
dz.nr 46/7 pow. 0,0599 ha
k.m.5 obręb Kietrz
 
Kietrz,
ul. 3 Maja 1
 Lokal użytkowy składający się z jednego pomieszczenia o pow. 3,66 m² usytuowany na parterze w budynku siedziby Urzędu Miejskiego, przy głównych drzwiach wejściowych do budynku zlokalizowanego na działkach nr 1838,1849 i 46/7 k.m.5 obręb Kietrz. Wg ewidencji gruntów ww. działki stanowią inne tereny zabudowane oznaczone klasoużytkiem Bi.
Lokal wyposażony jest w instalację wewnętrzną elektryczną. Posiada w ścianie elewacji budynku otwór do montażu urządzeń bankomatu.
20 U – zabudowa usługowa, w tym usług publicznych,
Przezn. uzupełniające:       - zabudowa zbiorowego zamieszkania,                     - usługi sportu i rekreacji,    - funkcja mieszkaniowa,
SOKB - strefa A ochrony konserwatorskiej
Najem lokalu użytkowego w celu umieszczenia urządzeń bankomatu – usługi  nieuciążliwe na świadczenie usług bankomatowych
trzy lata
20,00 zł netto     za 1 m2 plus
podatek vat według obowiązującej stawki 
Termin płatności:
do 20 każdego miesiąca. 
 
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 10:00
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1.
 
 1. Opłaty:
Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia miesięcznego czynszu w wysokości wylicytowanej i ustalonej w przetargu, płatnego do dnia 20 każdego miesiąca, powiększonego o obowiązującą stawkę podatku VAT. Oprócz czynszu najemca ponosił będzie płatności z tytułu podatku od nieruchomości. Ustalony czynsz najmu nie obejmuje kosztów zużycia energii elektrycznej.
 1. Wysokość, forma, termin wniesienia wadium:
 1. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100), w ten sposób, żeby najpóźniej w dniu 05 grudnia 2018 r. znajdowało się na koncie Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym jest uprawniony do uczestnictwa w przetargu oraz wskazywać w tytule nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium:
 1. zostanie zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 2. zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
 3. ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu.
 1.  Uczestnictwo w przetargu:
 1. Do uczestnictwa w przetargu zostaną dopuszczone osoby, które :
 1. wpłacą wadium w ustalonej wysokości i w wyznaczonym terminie,
 2. legitymują się ważnym dokumentem tożsamości,
 3. złożą oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu, warunkami przetargu i projektem umowy najmu.  
 1. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy lub notarialnego pełnomocnictwa.
 2. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich,
  ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dokonywanie wszelkich czynności przetargowych oraz zgodę na zawarcie umowy najmu.
 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
 1. Termin i miejsce zawarcia umowy najmu, określone zostaną przez wynajmującego po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, wynajmujący odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Kietrz.
 1. Dodatkowe informacje:
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej czynszu miesięcznego. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Burmistrz Kietrza z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg.
 3. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kietrzu (pokój nr 8-9), w dniach pracy Urzędu.
 
 • 09-11-2018
czytaj dalej

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ściborzycach Wielkich nr 38, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Ilustracja do informacji: Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Ściborzycach Wielkich nr 38, stanowiącej własność Gminy Kietrz
Więcej informacji tutaj.
 • 20-08-2018
czytaj dalej

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Kietrzu przy ul. Kościuszki, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Ilustracja do informacji: Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Kietrzu przy ul. Kościuszki, stanowiącej własność Gminy Kietrz
Więcej informacji tutaj.
 • 20-08-2018
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 7
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.