Przetargi

Rokowania - nieruchomość zabudowana położona w Kietrzu przy ul. Długiej 16

BURMISTRZ KIETRZA
działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65)
 
zaprasza do rokowań podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości zabudowanej
położonego w Kietrzu przy ul. Długiej 16
 
1. Lokalizacja: 48-130 Kietrz, ul. Długa 16
 
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów:
nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym po byłym przedszkolu, stanowiąca działkę gruntu oznaczoną nr 2059/1 mapa 10,obręb Kietrz o powierzchni 0,1428 ha, uregulowana w księdze wieczystej numer OP1G/00023427/3  Sądu Rejonowego w Głubczycach.
3. Opis nieruchomości:
    Nieruchomość położona przy głównej ulicy przelotowej miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Częścią składowa działki jest budynek pochodzący z początku XX w o pow. .użytkowej 679.24m 2 /bez piwnic/,stanowiący obiekt piętrowy w całości podpiwniczony z użytkowym  poddaszem ,dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej, krytym onduline. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektroenergetyczną, wodną, gazową, telefoniczną, centralnego ogrzewania z własnej kotłowni, kanalizacji podłączonej do wybieralnego szamba. Do roku 2018 mieściło się tam przedszkole miejskie.
4. Obciążenia nieruchomości:
nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej a także jakichkolwiek zobowiązań.
5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przewidziana jest zabudowa usługowa, w tym usługi publiczne, co na rysunku planu oznaczono symbolem 40U. Plan dopuszcza zabudowę mieszkaniową z wyłączeniem parteru, ,zabudowę zamieszkania zbiorowego np. hotel, internat.
Szczegółowe zapisy planu zawarte zostały w & 7. Uchwały nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r ./Dz. Urzędowy woj. opolskiego z 2017 r.,poz.1925/
6. Cena wywoławcza do rokowań:
nie niższa niż 200 000 zł, / słownie złotych: dwieście tysięcy/.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2174 z późn.zm.) sprzedaż  nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług.
7. Termin i miejsce rokowań:
Rokowania odbędą się w dniu18 marca 2020 r. o godzinie 12:00, w sali nr  18 na II piętrze Urzędu Miejskiego w Kietrzu , przy ul. 3 Maja 1.
 8. Wysokość zaliczki i termin wpłaty:
 9. Osoba przystępująca do rokowań winna wpłacić zaliczkę w pieniądzu, w wysokości 15% ceny wywoławczej tj. 30 000 zł, na konto bankowe Nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej w dniu 13 marca 2020 r.
9.1. Dowód wpłaty zaliczki winien wskazywać jednoznacznie, za kogo wpłacono zaliczkę i tym samym, kto jest uprawniony do wzięcia udziału w rokowaniach na zbycie danej nieruchomości oraz wskazywać nieruchomość, której wpłata dotyczy.
9.2. W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach, wymagana jest wpłata zaliczki przez każdego z przyszłych nabywców, w wysokości proporcjonalnej do nabywanych udziałów.
9.3.. Uczestnikom rokowań, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości, zaliczka zostanie zwrócona, w terminie trzech dni od daty zamknięcia rokowań.
10. Warunki uczestnictwa w rokowaniach:
10.1. W rokowaniach mogą wziąć udział polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych a także polskie i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane, które do dnia 16 marca 2020 r., złożą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rokowania – nieruchomość ul. Długa 16”, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu (Biuro Obsługi Interesantów na parterze bądź w pok. 7 na parterze), wypełnione zgłoszenie udziału w rokowaniach.
10.2.. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno być podpisane przez osobę przystępującą do rokowań oraz zawierać:
a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; w przypadku nabywania nieruchomości przez małżonków, zgłoszenie udziału w rokowaniach winno być wypełnione i podpisane przez oboje małżonków;
   b) datę sporządzenia zgłoszenia;
   c) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
d) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty; dopuszcza się możliwość rozłożenia ceny na dwie raty, przy czym pierwsza wpłata w wysokości min. 50% ceny nieruchomości winna być uznane na rachunku gminy przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży lokalu. Pozostałą kwotę należy wpłacić w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego.
Rozłożona na roczne raty, niespłacona część ceny, podlega oprocentowaniu w wysokości równej stopie redyskonta weksli NBP, które płacone będzie każdorazowo łącznie z ratą.
Wierzytelność gminy podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki.
e) kopię dowodu wpłaty zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy.
10.3. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena
10.4. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności negocjacyjnych konieczna jest obecność  obojga. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany, przed przystąpieniem do negocjacyjnych, złożyć pisemne oświadczenie, że nabycia dokona ze środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone przez współmałżonka ( przy panującym ustroju wspólności majątkowej) lub oryginał albo uwierzytelniona kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej małżeńskiej ( w przypadku rozdzielności majątkowej).
10.5. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, informację lub odpis z właściwego rejestru, organizator rokowań uzyska we własnym zakresie.
         W przypadku gdy reprezentacja nie wynika bezpośrednio z ww. odpisu, przed przystąpieniem do czynności negocjacyjnych, konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa. Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  terminem rokowań.
10.6. Obywatele lub przedsiębiorcy niebędący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zobowiązani są przedłożyć przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem notarialnej umowy sprzedaży, zezwolenie na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
10.7. Uczestnik rokowań może być reprezentowany przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, zawierającego zgodę na reprezentowanie w czynnościach negocjacyjnych w celu odpłatnego nabycia wskazanej nieruchomości oraz na składanie  wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie rokowań okażą się konieczne. W takim przypadku zgłoszenie udziału w rokowaniach, o którym mowa w pkt. 10.2, powinno być podpisane przez mocodawcę. Pełnomocnictwo winno zostać przedłożone w oryginale. Nie jest wymagane notarialne poświadczenie  podpisu mocodawcy.
11. Formularz zgłoszeniowy do udziału w rokowaniach oraz wzór pełnomocnictwa, dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu pok.7, bądź na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kietrz http://bip.kietrz.pl/, zakładka Ogłoszenia, Obwieszczenia i zarządzenia /przetargi/nieruchomości
12. Przed przystąpieniem do rokowań, należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości oraz ewentualne pełnomocnictwa.
13. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
13.1. Osoba, która wygra rokowania, zobowiązana jest do zapłaty przyjętej w tych rokowaniach ceny (do której zarachowana zostanie zaliczka) z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku Gminy przed podpisaniem aktu notarialnego.
13.2. Szczegółowy termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży zostaną określone po zamknięciu rokowań w odrębnym zawiadomieniu.
13.3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy sprzedaży lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający odstąpi od zawarcia umowy a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi.
14. Dodatkowe informacje:
14.1. Przetargi na zbycie przedmiotowej nieruchomości, odbyły się:
                I przetarg 15 lutego 2019 r.
                II przetarg 5 kwietnia 2019 r.
                III przetarg 11 czerwca 2019 r.
                IV przetarg 7 sierpnia 2019 r.
                V przetarg 30 października 2019 r.
       zakończyły się wynikiem negatywnym.
14.2 Zawarcie notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości nie może nastąpić później niż 27 kwietnia 2020 r.
14.3. Do rokowań zakwalifikowane zostaną wyłącznie zgłoszenia zawarte na formularzu zgłoszeniowym przygotowanym przez sprzedawcę, odpowiadające warunkom rokowań, złożone w wyznaczonym terminie, zawierające kompletne dane i dowody wskazane w ogłoszeniu o rokowaniach, czytelne i nie budzące wątpliwości co do ich treści.
14.4. Koszty związane z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
14.5. Dla nieruchomości objętej rokowaniami nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.
14.6. Rokowania przeprowadzone zostaną w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.         
      w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) oraz zasady określone w niniejszym ogłoszeniu.
14.7. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął 14 grudnia 2018 r.
14.8. Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości a także prawo odwołania ogłoszonych rokowań z ważnych przyczyn
14.9. Nieruchomość można oglądać w dniu 10 marca 2020 r. w godzinach 12:00-15:00 po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem Referatu Gospodarki Nieruchomościami UM Kietrz.
 
Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu na stronie http://bip.kietrz.pl/ zakładka Ogłoszenia, Obwieszczenia i zarządzenia /przetargi/nieruchomości,  na stronie internetowej www.kietrz.pl zakładka Gmina/przetargi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu ul. 3 Maja 1.
Wyciąg z ogłoszenia opublikowano w Ogólnopolskim portalu/gazecie codziennej Monitor Urzędowy.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków sprzedaży udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, pok. 7, tel. 77 485 43 56 wew. 25 lub 24.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

  • Baner: ePUAP
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.