Przetargi

Przetarg działki nr 256/13

Ilustracja do informacji: Przetarg działki nr 256/13
Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 256/13 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
Kietrz, dnia 12.09.2019 r.
Ogłoszenie o przetargu
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39, art. 67 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz.U. z 2014, poz. 1490), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr V/38/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 256/13 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 29.A.2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 256/13 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 65.A.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 256/13 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 182.A.2019 z dnia 05 września 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu oznaczonej działką nr 256/13 stanowiącej własność Gminy Kietrz, Burmistrz Kietrza:
 
ogłasza  drugi  publiczny  przetarg  ustny  nieograniczony
 
na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz
Oznaczenie nieruchomości
Pow.
w ha
Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz
Cena wywoławcza nieruchomości
 
 
dz. nr  256/13
 
k.m. 17
 
KW Nr
OP1G/0000
9500/5
 
 
0,2759
 
Kietrz
ulica
Cegielniana
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie nieruchomości stanowiących tereny przeznaczone pod zabudowę usługową, przemysłową oraz mieszkaniowo-usługową. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się restauracja „Jesionowy Dwór” oraz zakład produkcji elementów betonowych – Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW” sp. z o. o. Działka ma regularny kształt zbliżony do trapezu. Teren nieruchomości lekko pochyły. Działka jest nieuzbrojona, jednakże z uwagi na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowo-usługowej ma ułatwiony dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w drodze – ulicy Cegielnianej, tj. instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej
i gazowej. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Cegielnianej. Nieruchomość oddalona jest od ścisłego centrum miasta około 300 metrów. Wg ewidencji działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy (Bp).
 
7U – tereny zabudowy usługowej, w tym usług publicznych.
Szczegółowe ustalenia zawarte są w tekście uchwały o planie miejscowym dla miasta Kietrz.
 
 
107 000,00 zł
netto
 
(słownie: sto siedem tysięcy złotych 00/100)
 
plus podatek VAT
wg obowiązującej
stawki w dniu
sprzedaży
 
 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
I przetarg zorganizowany 14 sierpnia 2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 r. o godz. 10:00
w małej sali konferencyjnej (pokój nr 18) w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1.
 
 1. Wysokość, forma, termin wniesienia wadium:
 1. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 10 700,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset złotych 00/100), w ten sposób, żeby najpóźniej w dniu 8 listopada 2019 r. znajdowało się na koncie Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym jest uprawniony do uczestnictwa w przetargu oraz wskazywać w tytule nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium:
 1. zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 2. zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
 3. ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 
 1.  Uczestnictwo w przetargu:
 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
 1. wpłacą wadium w ustalonej wysokości i w wyznaczonym terminie,
 2. legitymują się ważnym dokumentem tożsamości,
 3. złożą oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu.
 1. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy lub notarialnego pełnomocnictwa.
 2. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dokonywanie wszelkich czynności przetargowych oraz zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 3. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć przed rozpoczęciem przetargu, pisemne oświadczenie stwierdzające, iż nabycia nieruchomości dokona ze środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone podpisem drugiego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub oryginał lub uwierzytelniona kopia umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej małżeńskiej (w przypadku rozdzielności majątkowej).
 
 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
 1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, do której zaliczone zostanie wadium, w ten sposób żeby najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej, znajdowały się na Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz.
 2. Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną przez sprzedawcę po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.
 3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Kietrz.
 
 
 1. Dodatkowe informacje:
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Koszty związane z nabyciem prawa do nieruchomości oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
 3. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości opodatkowania jest podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.
 4. Burmistrz Kietrza z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg.
 5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu (pokój nr 7-8), w dniach pracy Urzędu.
Link do BIP

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.