Przetargi

Sprzedaż działki nr 260/24 w Kietrzu

Ilustracja do informacji: Sprzedaż działki nr 260/24 w Kietrzu
Zarządzenie nr 189.A.2019 Burmistrza Kietrza z dnia  05 września 2019 roku w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 260/24 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży.
ZARZĄDZENIE NR 189.A.2019
BURMISTRZA KIETRZA
 
z dnia 05 września 2019 roku
 
w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 260/24 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 35, art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr X/126/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 260/24 położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Różanej,  stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 140.A.2019 z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 260/24 położonej w Kietrzu u zbiegu ulic Głowackiego i Różanej,  stanowiącej własność Gminy Kietrz,
 
Burmistrz Kietrza zarządza:
 
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Oznaczenie nieruchomości
Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta
Kietrz
Cena nieruchomości
Forma zbycia
 
dz. nr  260/24
 
pow. 0,0682 ha
 
k.m. 17
 
KW Nr
OP1G/000
22006/9
 
Kietrz
 
Nieruchomość położona jest i zbiegu dwóch ulic,                                 tj. Głowackiego i Różanej, w bezpośrednim  sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, placówki oświatowej (szkoły) oraz ogródków działkowych.
Działka ma regularny kształt, zbliżony do kwadratu. Ukształtowanie terenu płaskie o nieznacznych deniwelacjach terenu. Teren nieruchomości aktualnie jest porośnięty trawą. Działka ma dostęp do dróg publicznych – ulic Głowackiego                    i Różanej. Działka ma dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej tj. sieci energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa w60, która w części ogranicza możliwości zagospodarowania terenu oraz w jej narożu usytuowana jest pokrywa niezinwentaryzowanej sieci urządzenia technicznego. Przebieg ewentualnych innych sieci doziemnego uzbrojenia terenu nie jest zaewidencjonowana                      w dokumentacji technicznej.
Wg ewidencji gruntów i budynków działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w tracie zabudowy (Bp – 0,0682 ha).
 
44MNUu – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane)
Strefa ochrony konserwatorskiej „B”.
Szczegółowe ustalenia zawarte są                      w tekście uchwały o planie miejscowym dla miasta Kietrz.
 
 
 
 
32 000,00 zł
netto
 
(słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100)
 
plus podatek VAT
wg obowiązującej
stawki w dniu
sprzedaży
 
 
Sprzedaż
w drodze
przetargowej
 
 
2. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty ogłoszenia.
3. Z dniem 24 października 2019 roku upływa termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2).
4. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2174 z późn. zm.) do ceny sprzedaży działki zostanie doliczony podatek od towarów i usług.
5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Link BIP

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

  • Baner: ePUAP
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.