Przetargi

Sprzedaż działki nr 2091/2 w Kietrzu

Ilustracja do informacji: Sprzedaż działki nr 2091/2 w Kietrzu
Zadządzenie nr 187.A.2019 Burmistrza Kietrza z dnia  05 września 2019 roku w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 2091/2 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży.
ZARZĄDZENIE NR 187.A.2019
BURMISTRZA KIETRZA
 
z dnia 05 września 2019 roku
 
w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 2091/2 położonej w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 35, art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr X/127/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2091/2 położonej w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 141.A.2019 z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 2091//2 położonej w Kietrzu przy ulicy Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz,
Burmistrz Kietrza zarządza:
 
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Oznaczenie nieruchomości
Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta
Kietrz
Cena nieruchomości
Forma zbycia
 
dz. nr  2091/2
 
pow. 0,0623 ha
 
k.m. 10
 
KW Nr
OP1G/000
17105/5
 
Kietrz
 
Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działka ma regularny kształt, zbliżony do kwadratu. Ukształtowanie terenu płaskie. Teren nieruchomości jest niezagospodarowany, zakrzaczony. Działka ma dostęp do drogi publicznej – ulicy Żeromskiego- drogi o nawierzchni asfaltowej. Działka nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, jednakże z uwagi na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowo-usługowej ma ułatwiony dostęp do mediów, tj. energii elektrycznej, instalacji wodnej, kanalizacyjnej i gazowej.
Wg ewidencji działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w tracie zabudowy (Bp- 0.0623 ha).
 
78MNUu – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane)
Strefa ochrony konserwatorskiej „B”.
Granice zasięgu obszarów zagrożenia powodzią P=0,2%.
Szczegółowe ustalenia zawarte są w tekście uchwały o planie miejscowym dla miasta Kietrz.
 
30 000,00 zł
netto
 
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
 
plus podatek VAT
wg obowiązującej
stawki w dniu
sprzedaży
 
 
Sprzedaż
w drodze
przetargowej
 
 
2. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty ogłoszenia.
3. Z dniem 24 października 2019 roku upływa termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2).
4. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2174 z późn. zm.) do ceny sprzedaży działki zostanie doliczony podatek od towarów i usług.
5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Link BIP

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

  • Baner: ePUAP
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.