Przetargi

Przetarg na sprzedaż działki nr 1870/3 położonej w Kietrzu

Ilustracja do informacji: Przetarg na sprzedaż działki nr 1870/3 położonej w Kietrzu
Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1870/3 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 67 ust. 1, 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2204
z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości
(t.j.: Dz.U. z 2014, poz. 1490), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr VII/77/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1870/3 położonej w Kietrzu ,stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 55.A.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 1870/3 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 92.A.2019 z dnia 23 maja
2019 roku w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 1870/3 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży,
 
Burmistrz Kietrza ogłasza pierwszy  publiczny  przetarg  ustny  nieograniczony
 
na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz
Oznaczenie nieruchomości
Pow.
w ha
Numer nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz
Cena wywoławcza nieruchomości
 
 
dz. nr  1870/3
 
k.m. 5
 
KW Nr
OP1G/000
25779/9
 
 
0,8294
 
Kietrz
ulica
Matejki
i Długa
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w ścisłym centrum miasta. Sąsiedztwo stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę usługową oraz mieszkaniowo-usługową. Nieruchomość ma nieregularny kształt, teren o niewielkim nachyleniu. Na terenie działki, wzdłuż granicy z ulicą Długą i  w części wzdłuż granicy
z ulicą Matejki znajduje się szpaler starych drzew. Przez teren działki przebiegają sieci infrastruktury technicznej: sieć  wodociągowa, gazowa, teletechniczna i elektroenergetyczna. Działka ma dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, teletechnicznej  i elektroenergetycznej. Działka ma bezpośredni dostęp do dróg publicznych, tj. ulic: Matejki i Długiej. Wg ewidencji działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp). Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.
 
7MWU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej.
32U – tereny zabudowy usługowej, w tym usług publicznych.
Strefa „A” ochrony konserwatorskiej.
Zabytek wpisany do rejestru.
Stanowisko archeologiczne.
Ustalenia ogólne i szczegółowe zawarte są w tekście uchwały
o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz.
 
 
1 100 000,00 zł
netto
 
(słownie: jeden milion sto tysięcy złotych 00/100)
 
plus podatek VAT
wg obowiązującej
stawki w dniu
sprzedaży
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. o godz. 12.00
w małej sali konferencyjnej (pokój nr 18) w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1.
 
 1. Zobowiązania nabywcy w zakresie terminów zabudowy:
 1. Nabywca działki zobowiąże się do zabudowy nieruchomości w ramach ustaleń ściśle wynikających z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz, uchwalonym Uchwałą nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r. i zobowiąże się do zakończenia zabudowy w terminie do 6 (sześciu) lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi w terminie do 3 (trzech) lat, od daty podpisania tej umowy.
 2. W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości, określone w pkt. 1 terminy nie ulegają wydłużeniu. 
 3. Za datę rozpoczęcia zabudowy uznaje się moment określony w przepisach prawa budowlanego, a za zakończenia zabudowy oddanie do użytku, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.  
 4. W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych  w pkt. 1 powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, a w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą, wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, termin określony w pkt. 1 uważa się za zachowany w przypadku jego przesunięcia o okres występowania przeszkód i ich następstw.
 5. Przesunięcie zobowiązań wynikających z pkt. 1 z przyczyn określonych w pkt. 4 skutkować będzie ustaleniem dodatkowego terminu zabudowy, pod warunkiem zawiadomienia Gminy Kietrz w formie pisemnej, w terminie 30-dni od ustania przeszkód.
 6. Niedotrzymanie terminów zabudowy, o których mowa w pkt. 1 skutkować będzie naliczeniem kar umownych wynoszących 10% ceny sprzedaży nieruchomości. Obowiązek ponoszenia kar powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego, po bezskutecznym upływie terminów rozpoczęcia lub zakończenia zabudowy, wskazany w umowie. Za każdy następny rok zwłoki, kara ta ulegnie zwiększeniu o dalsze 10% ceny sprzedaży nieruchomości. Kary umowne za niedotrzymanie terminów rozpoczęcia i zakończenia zabudowy nie kumulują się.   
 7. W ramach nałożonego obowiązku zapłaty kar umownych wskazanych w pkt. 6 nabywca podda się egzekucji w myśl art. 777 §1 pkt 5 kpc
  w przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z pkt. 1 i upływu 30 dni od pisemnego wezwania Gminy Kietrz o zapłatę określonej kary umownej.
 
 1. Wysokość, forma, termin wniesienia wadium:
 1. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100), w ten sposób, żeby najpóźniej w dniu 23 września 2019 r. znajdowało się na koncie Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym jest uprawniony do uczestnictwa w przetargu oraz wskazywać w tytule nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium:
 1. zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 2. zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
 3. ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 
 
 
 1.  Uczestnictwo w przetargu:
 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
 1. wpłacą wadium w ustalonej wysokości i w wyznaczonym terminie,
 2. legitymują się ważnym dokumentem tożsamości,
 3. złożą oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu.
 1. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy lub notarialnego pełnomocnictwa.
 2. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich,
  ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dokonywanie wszelkich czynności przetargowych oraz zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 3. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć przed rozpoczęciem przetargu, pisemne oświadczenie stwierdzające, iż nabycia nieruchomości dokona ze środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone podpisem drugiego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub oryginał lub uwierzytelniona kopia umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej małżeńskiej (w przypadku rozdzielności majątkowej).
 
 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
 1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, do której zaliczone zostanie wadium, w ten sposób żeby najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej, znajdowała się na koncie Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz.
 2. Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną przez sprzedawcę po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.
 3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania                       w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Kietrz.
 
 1. Dodatkowe informacje:
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Koszty związane z nabyciem prawa do nieruchomości oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
 3. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości opodatkowania jest podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.
 4. Burmistrz Kietrza z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg.
 5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kietrzu (pokój
  nr 8-9), w dniach pracy Urzędu.
Link do BIP

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.