Przetargi

Przetarg działki nr 632 w Kietrzu

Ilustracja do informacji: Przetarg działki nr 632 w Kietrzu
ZARZĄDZENIE NR 149.A.2019 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 632 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 35, art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr IX/114/2019 z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 632 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 120.A.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 632 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz,
Burmistrz Kietrza zarządza:
 
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Oznaczenie nieruchomości
Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta
Kietrz
Cena nieruchomości
Forma zbycia
 
dz. nr  632
 
pow. 0,0506 ha
 
k.m. 19
 
KW Nr
OP1G/000
21162/3
 
Kietrz
 
Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, działek niezagospodarowanych
i rzeki Troi. Działka ma regularny kształt, zbliżony do trapezu. Ukształtowanie terenu płaskie o nieznacznych deniwelacjach. Teren nieruchomości jest niezagospodarowany, zakrzaczony. Działka ma dostęp do drogi publicznej – ulicy Nadbrzeżnej, która w części przylegającej do działki nr 632 jest drogą o nawierzchni szutrowej. Działka nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej. Wg ewidencji działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w tracie budowy (Bp).
 
84MNUu – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane)
11KPK – tereny wydzielonych ciągów pieszo-jezdnych.
Strefa ochrony konserwatorskiej „B”.
Granice zasięgu obszarów zagrożenia powodzią P=0,2%.
Szczegółowe ustalenia zawarte są w tekście uchwały o planie miejscowym dla miasta Kietrz.
 
15 900,00 zł
netto
 
(słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100)
 
plus podatek VAT
wg obowiązującej
stawki w dniu
sprzedaży
 
 
Sprzedaż
w drodze
przetargowej
 
 
2. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty ogłoszenia.
3. Z dniem 29 sierpnia 2019 roku upływa termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2).
4. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2174 z późn. zm.) do ceny sprzedaży działki zostanie doliczony podatek od towarów i usług.
5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Link do BIP

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

  • Baner: ePUAP
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.