Przetargi

Przetarg działki nr 354 w Kietrzu

Ilustracja do informacji: Przetarg działki nr 354 w Kietrzu
ZARZĄDZENIE NR 134.A.2019 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 354 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 35, art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr VIII/96/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 354 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 79.A.2019 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 354 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz,
Burmistrz Kietrza zarządza:
 
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Oznaczenie nieruchomości
Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta
Kietrz
Cena nieruchomości
Forma zbycia
 
dz. nr  354
 
pow. 0,0500 ha
 
k.m. 13
 
KW Nr
OP1G/000
21162/3
 
Kietrz
 
Nieruchomość stanowi grunt rolny. Działka ma dość regularny kształt, zbliżony do trapezu. Ukształtowanie terenu – płaskie. Dojazd i dostęp do działki możliwy jest drogą polną. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny użytkowane rolniczo oraz ogródki działkowe. Lokalizacja szczegółowa w odniesieniu do zabudowań dostateczna. Działka nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Wg ewidencji działka stanowi łąki trwałe (ŁII).
23R – tereny rolnicze.
Granice zasięgu obszarów i obszary szczególnego zagrożenia powodzią P=0,2%.
Granice zasięgu obszarów i obszary szczególnego zagrożenia powodzią P=1%.
Szczegółowe ustalenia zawarte są w tekście uchwały o planie miejscowym dla miasta Kietrz.
 
2 000,00 zł
netto
 
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
 
Sprzedaż
w drodze
przetargowej
 
 
2. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty ogłoszenia.
3. Z dniem 19 sierpnia 2019 roku upływa termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2).
4. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2174 z późn. zm.) cena działki zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Link do BIP

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

  • Baner: ePUAP
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.