Przetargi

Zarządzenie nr 66.A.2019 Burmistrza Kietrza - przetarg

Ilustracja do informacji: Zarządzenie nr 66.A.2019 Burmistrza Kietrza - przetarg
W sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 2448 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 35, art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr V/37/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2448 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 28.A.2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 2448 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz,
Burmistrz Kietrza zarządza:
 
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Oznaczenie nieruchomości
Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta
Kietrz
Cena nieruchomości
Forma zbycia
 
dz. nr  2448
 
pow. 0,1061 ha
 
k.m. 17
 
KW Nr
OP1G/000
21162/3
 
Kietrz
ulica Wieżowa
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie nieruchomości stanowiących tereny przeznaczone pod zabudowę usługową. Działka zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kietrzu i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W niedalekim sąsiedztwie działki znajduje się kościół, market sieci „DINO” oraz zajezdnia autobusowa. Działka posiada regularny kształt zbliżony do kwadratu. Teren nieruchomości lekko pochyły. Na terenie działki zlokalizowany jest starodrzew (dwie wierzby), które w ramach realizacji zabudowy zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, wymagały będą usunięcia. Nieruchomość położna jest w ścisłym centrum miasta. Działka jest nieuzbrojona, jednakże z uwagi na sąsiedztwo zabudowy usługowej ma dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w drodze – ulicy Wieżowej, tj. instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Wieżowej. Wg ewidencji działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy (Bp).
 
30U – tereny zabudowy usługowej, w tym usług publicznych.
Zabytek wpisany do rejestru.
Strefa „A” ochrony konserwatorskiej.
Stanowisko archeologiczne.
Szczegółowe ustalenia zawarte są                      w tekście uchwały                       o planie miejscowym dla miasta Kietrz.
 
64 400,00 zł
netto
 
(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych 00/100)
 
plus podatek VAT
wg obowiązującej
stawki w dniu
sprzedaży
 
 
Sprzedaż
w drodze
przetargowej
 
 
2. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty ogłoszenia.
3. Z dniem 7 czerwca 2019 roku upływa termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2).
4. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) do ceny sprzedaży działki zostanie doliczony podatek od towarów i usług wg obowiązującej stawki.
5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Link do BIP

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

  • Baner: ePUAP
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.