Przetargi

Zarządzenie nr 65.A.2019 Burmistrza Kietrza - przetarg

Ilustracja do informacji: Zarządzenie nr 65.A.2019 Burmistrza Kietrza - przetarg
W sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 256/13 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 35, art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr V/38/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 256/13 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 29.A.2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 256/13 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz,
Burmistrz Kietrza zarządza:
 
1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Oznaczenie nieruchomości
Położenie nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta
Kietrz
Cena nieruchomości
Forma zbycia
 
dz. nr  256/13
 
pow. 0,2759 ha
 
k.m. 17
 
KW Nr
OP1G/0000
9500/5
 
Kietrz
ulica Cegielniana
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie nieruchomości stanowiących tereny przeznaczone pod zabudowę usługową, przemysłową oraz mieszkaniowo-usługową. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się restauracja „Jesionowy Dwór” oraz zakład produkcji elementów betonowych – Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW” sp. z o. o. Działka ma regularny kształt zbliżony do trapezu. Teren nieruchomości lekko pochyły. Działka jest nieuzbrojona, jednakże z uwagi na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowo-usługowej ma ułatwiony dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w drodze – ulicy Cegielnianej, tj. instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Cegielnianej. Nieruchomość oddalona jest od ścisłego centrum miasta około 300 metrów. Wg ewidencji działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy (Bp).
 
7U – tereny zabudowy usługowej, w tym usług publicznych.
Szczegółowe ustalenia zawarte są                      w tekście uchwały                       o planie miejscowym dla miasta Kietrz.
 
 
112 000,00 zł
netto
 
(słownie: sto dwanaście tysięcy złotych 00/100)
 
plus podatek VAT
wg obowiązującej
stawki w dniu
sprzedaży
 
 
Sprzedaż
w drodze
przetargowej
 
 
2. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty ogłoszenia.
3. Z dniem 7 czerwca 2019 roku upływa termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2).
4. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) do ceny sprzedaży działki zostanie doliczony podatek od towarów i usług.
5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Link do BIP

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

  • Baner: ePUAP
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.