Przetargi

Przetarg na sprzedaż działki nr 595 w Ściborzycach Wielkich

Ilustracja do informacji: Przetarg na sprzedaż działki nr 595 w Ściborzycach Wielkich
Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 595 położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz. U. z 2014, poz. 1490), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr LVI/501/2018 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 595 położonej w Ściborzycach Wielkich stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 210.A.2018 z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 595 położonej w Ściborzycach Wielkich stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 238.A.2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 595 położonej w Ściborzycach Wielkich stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 43.A.2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich oznaczonej działką nr 595 stanowiącej własność Gminy Kietrz, Burmistrz Kietrza:
 
ogłasza  drugi  publiczny  przetarg  ustny  nieograniczony  
 
na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz:
 
Oznaczenie nieruchomości
Pow.
w ha
Numer nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków  Zagospodarowania Przestrz. Gminy Kietrz
Cena wywoławcza nieruchomości
 
działka
 nr  595
 
k.m. 3
 
KW Nr
OP1G/000
21167/8
 
0,1113
 
Ściborzyce Wielkie
 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.  Działka ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta. Obecnie porośnięta jest trawą,
w części zakrzaczona, w części ogrodzona. Ukształtowanie
terenu - płaskie. Działka nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej za wyjątkiem naziemnej sieci elektrotechnicznej i słupa usytuowanego w jej części.
Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej
o nawierzchni asfaltowej. Wg ewidencji działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy
(Bp – 0,1113 ha).
 
MNUp – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
o niskiej intensywności projektowane.
RMu – tereny zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych ukształtowane.
 
 
19 800,00 zł
 
(słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100)
 
 
 
 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
I przetarg zorganizowany 28 lutego 2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1.
 
 1. Wysokość, forma, termin wniesienia wadium:
 1. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 1 980,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100), w ten sposób, żeby najpóźniej w dniu 19 kwietnia 2019 r. znajdowało się na koncie Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym jest uprawniony do uczestnictwa w przetargu oraz wskazywać w tytule nieruchomość, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium:
 1. zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 2. zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
 3. ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 
 1.  Uczestnictwo w przetargu:
 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
 1. wpłacą wadium w ustalonej wysokości i w wyznaczonym terminie;
 2. złożą oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu;
 3. legitymują się ważnym dokumentem tożsamości.
 1. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy lub notarialnego pełnomocnictwo.
 2. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dokonywanie wszelkich czynności przetargowych oraz zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 3. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć przed rozpoczęciem przetargu, pisemne oświadczenie stwierdzające, iż nabycia nieruchomości dokona ze środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone podpisem drugiego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub oryginał lub uwierzytelniona kopia umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej małżeńskiej (w przypadku rozdzielności majątkowej).
 
 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
 1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, do której zaliczone zostanie wadium, w ten sposób żeby najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej, znajdowała się na Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz.
 2. Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną przez sprzedawcę po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.
 3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Kietrz.
 
 1. Dodatkowe informacje:
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Koszty związane z nabyciem prawa do nieruchomości oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
 3. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
 4. Burmistrz Kietrza z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg.
 5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kietrzu (pokój nr 8-9), w dniach pracy Urzędu.
Informacja w BIP

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda


Kalendarz imprez

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.