Aktualności

Zmiana stawki, dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ilustracja do informacji: Zmiana stawki, dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zmiany wejdą w życie od 1 października 2019 r.
ZAWIADOMIENIE
            o zmianie stawki, dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
            Burmistrz Kietrza zawiadamia, że zgodnie z art. 6j ust. 1 pkt 1, 2a i 3b oraz art. 6k ust. 1, 2a i 3 w zw. z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 poz. 1454 z  późn. zm.)  Rada Miejska w Kietrzu w dniu 10.09.2019 r. podjęła uchwałą Nr XII/141/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 01 października 2019 r. i przedstawiają się następująco:
 
miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów nieruchomości zamieszkałych:
Liczba osób zamieszkująca daną nieruchomość
Opłata od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
Odpady komunalne gromadzone w sposób nieselektywny (zmieszany) 
Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny
Od jednej osoby do pięciu osób
30 zł
15 zł
Szósta osoba i każda następna
15 zł
7,5 zł
miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów nieruchomości niezamieszkałych:
 
Pojemność pojemnika/kontenera na odpady zmieszane
Wysokość opłaty miesięcznej
 
Odpady komunalne gromadzone w sposób nieselektywny (zmieszany)
Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny
120 l
56,00 zł
28,00 zł
240 l
114,00 zł
57,00 zł
1100 l
392,00 zł
196,00 zł
2500 l
738,00 zł
369,00 zł
5000 l
1290,00 zł
645,00 zł
KP-7
1470,00 zł
735,00 zł
Worek o pojemności 120 l
-
    5,00 zł
 
Informuję ponadto, że zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości oraz, że terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.
Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące październik, listopad i  grudzień 2019 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

  • Baner: ePUAP
  • Baner: GISON
  • Baner: BIP
  • Baner: Facebook
  • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
  • Baner: Obywatel gov pl
  • Baner: Kamera Online
  • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.