Aktualności

Przetarg działki nr 2442/4 w Kietrzu

Ilustracja do informacji: Przetarg działki nr 2442/4 w Kietrzu
Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 2442/4 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz
Kietrz, dnia 10.09.2019 r.
Ogłoszenie o przetargu
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 67 ust. 1, 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2204
z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz.U. z 2014, poz. 1490), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXXI/250/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży na cele budowy garaży nieruchomości położonych w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 112.A.2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na cele budowy garaży nieruchomości położonych
w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 107.A.2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 2442/4 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży, Burmistrz Kietrza:
 
ogłasza  pierwszy  publiczny  przetarg  ustny  nieograniczony
 
na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz
Oznaczenie nieruchomości
Pow.
w ha
Numer nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz
Cena wywoławcza nieruchomości
 
działka
nr 2442/4
 
k.m. 4
 
KW Nr
OP1G/000
38121/6
 
wraz z udziałem 1/12 części
działki nr 2442/1
o pow. ogólnej 0,0227 ha
 
0,0021
 
Kietrz
 
 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w pobliżu ulicy Głubczyckiej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej, terenów ogródków działkowych oraz garaży w zabudowie szeregowej. Działka ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta i wchodzi w skład kompleksu 12 działek przeznaczonych pod budowę garaży. Do kompleksu tych działek przylega działka nr 2442/1, która będzie stanowiła plac manewrowy oraz podjazdy do poszczególnych garaży. Obecnie teren nieruchomości jest niezagospodarowany, zakrzaczony. Działki mają dostęp do drogi publicznej - ulicy Głubczyckiej za pośrednictwem działki nr 2442/30 stanowiącej drogę gminną, na której zostanie ustanowiona służebność polegająca na prawie swobodnego przejścia i przejazdu na rzecz nabywców przedmiotowych działek. Działki nie są uzbrojone w urządzenia infrastruktury technicznej. Wg ewidencji działki te stanowią zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp).
 
3KS – tereny miejsc do parkowania, garaży.
SOKA – strefa „A” ochrony konserwatorskiej.
Zabytek rejestr – zabytek wpisany do rejestru- układ starego miasteczka i osiedla w ramach średniowiecznego założenia.
 
 
 
1  600,00 zł netto
 
(słownie: jeden tysiąc sześćset złotych  00/100)
 
Plus podatek VAT
wg obowiązującej stawki w dniu sprzedaży
 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
W celu zabezpieczenia dostępu ww. nieruchomości do drogi publicznej ustanowiona zostanie odpłatna bezterminowa służebność drogowa polegająca na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez działkę nr 2442/30. Wartość tej służebności dla ww. działki wynosi 309,00 zł plus podatek VAT według obowiązującej stawki w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się w dniu 04 listopada 2019 r. o godz. 13:00
w sali konferencyjnej (pokój nr 18) w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1.
 
 1. Wysokość, forma, termin wniesienia wadium:
 1. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100), w ten sposób, żeby najpóźniej w dniu 28 października 2019 r. znajdowało się na koncie Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym jest uprawniony do uczestnictwa w przetargu oraz wskazywać w tytule nieruchomość tj. nr działki ewidencyjnej, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium:
 1. zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 2. zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
 3. ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
 
 1.  Uczestnictwo w przetargu:
 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
 1. wpłacą wadium w ustalonej wysokości i w wyznaczonym terminie,
 2. legitymują się ważnym dokumentem tożsamości,
 3. złożą oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu.
 1. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy lub notarialnego pełnomocnictwa.
 2. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich,
  ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dokonywanie wszelkich czynności przetargowych oraz zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 3. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć przed rozpoczęciem przetargu, pisemne oświadczenie stwierdzające, iż nabycia nieruchomości dokona ze środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone podpisem drugiego (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub oryginał lub uwierzytelniona kopia umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej małżeńskiej (w przypadku rozdzielności majątkowej).
 
 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
 1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, do której zaliczone zostanie wadium oraz wartości za ustanowienie służebności, w ten sposób żeby najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej, znajdowały się na Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz.
 2. Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną przez sprzedawcę po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.
 3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Kietrz.
 
 1. Dodatkowe informacje:
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Koszty związane z nabyciem prawa do nieruchomości oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
 3. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości opodatkowania jest podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.
 4. Burmistrz Kietrza z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg.
 5. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu (pokój nr 7-8), w dniach pracy Urzędu.
Link do BIP

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

 • Baner: ePUAP
 • Baner: GISON
 • Baner: BIP
 • Baner: Facebook
 • Baner: Partnerstwo Nyskie 2020
 • Baner: Obywatel gov pl
 • Baner: Kamera Online
 • Baner: Kietrzańska Telewizja Internetowa
.